Священномученик Владимир (Богоявленский), Киевский МитрополитЖитие

Краткое житие священномученика Владимира, митрополита Киевского

В ми­ру Ва­си­лий, ро­дил­ся 1 ян­ва­ря 1848 г. в се­мье свя­щен­ни­ка Ни­ки­фо­ра Бо­го­яв­лен­ско­го, впо­след­ствии так­же при­няв­ше­го му­че­ни­че­скую кон­чи­ну. С дет­ства Ва­си­лия от­ли­ча­ли скром­ность и чи­сто­сер­деч­ность.

По­сле Ду­хов­но­го учи­ли­ща и се­ми­на­рии в Там­бо­ве он в 1874 г. окон­чил Ки­ев­скую Ду­хов­ную Ака­де­мию со сте­пе­нью кан­ди­да­та бо­го­сло­вия и по­лу­чил на­зна­че­ние пре­по­да­ва­те­лем в род­ную се­ми­на­рию. 31 ян­ва­ря 1882 г. Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич Бо­го­яв­лен­ский был ру­ко­по­ло­жен во пре­сви­те­ра в По­кров­ской со­бор­ной церк­ви г. Коз­ло­ва и вско­ре на­зна­чен на­сто­я­те­лем Тро­иц­ко­го хра­ма и бла­го­чин­ным го­род­ских церк­вей. С на­ча­ла сво­е­го пас­тыр­ско­го слу­же­ния он в пол­но­те про­явил адми­ни­стра­тив­ные спо­соб­но­сти и стя­жал лю­бовь и ува­же­ния кли­ра и ми­рян.

В тра­ги­че­ской смер­ти же­ны и един­ствен­но­го ре­бен­ка мо­ло­дой свя­щен­ник усмот­рел Про­мысл Бо­жий. По­сту­пив в Там­бов­ский Ка­зан­ский мо­на­стырь, он 8 фев­ра­ля 1886 г. при­нял ино­че­ский по­стриг с име­нем Вла­ди­мир, на сле­ду­ю­щий день был воз­ве­ден в сан ар­хи­манд­ри­та, на­зна­чен на­сто­я­те­лем Тро­иц­ко­го Коз­лов­ско­го мо­на­сты­ря, а в ок­тяб­ре то­го же го­да – на­сто­я­те­лем Ан­то­ни­е­ва мо­на­сты­ря в Нов­го­ро­де Ве­ли­ком.

3 июня 1888 г. в Алек­сан­дро-Нев­ской лав­ре ар­хи­манд­рит Вла­ди­мир был ру­ко­по­ло­жен мит­ро­по­ли­том Нов­го­род­ским, Санкт-Пе­тер­бург­ским и Фин­лянд­ским Ис­и­до­ром († 1892 г.) и дру­ги­ми иерар­ха­ми во епи­ско­па Ста­ро­рус­ско­го, ви­ка­рия Нов­го­род­ской епар­хии. Прео­свя­щен­ный Вла­ди­мир про­яв­ляв по­сто­ян­ную за­бо­ту об устро­е­нии цер­ков­но­при­ход­ской жиз­ни, уде­лял осо­бое вни­ма­ние ду­хов­но-нрав­ствен­но­му про­све­ще­нию ми­рян.

19 ян­ва­ря 1891 г. свя­ти­тель Вла­ди­мир был на­зна­чен на Са­мар­скую ка­фед­ру. В то вре­мя гу­бер­нию по­ра­зи­ла эпи­де­мия хо­ле­ры и неуро­жай. Власть те­ря­лась и пер­вый по­шел к на­ро­ду с кре­стом в ру­ках епи­скоп Вла­ди­мир, явив­шись в тя­же­лую ми­ну­ту его ис­тин­ным пе­чаль­ни­ком и креп­кой нрав­ствен­ной опо­рой. Свя­ти­тель по­всю­ду стре­мил­ся быть вме­сте с паст­вой: со­вер­шал о по­чив­ших па­ни­хи­ды на хо­лер­ном клад­би­ще, слу­жил на пло­ща­дях го­ро­да мо­леб­ны об из­бав­ле­нии от бед­ствий, без­бо­яз­нен­но по­се­щал хо­лер­ные ба­ра­ки в ме­стах, охва­чен­ных эпи­де­ми­ей. В те тя­же­лые дни вла­ды­ка Вла­ди­мир мно­го вни­ма­ния уде­лял и ду­хов­но­му об­ра­зо­ва­нию, ка­те­хи­за­ции на­се­ле­ния.

С 18 ок­тяб­ря 1892 г. в те­че­ние ше­сти лет свя­ти­тель Вла­ди­мир управ­лял Гру­зин­ским эк­зар­ха­том в сане ар­хи­епи­ско­па Кар­та­лин­ско­го и Ка­хе­тин­ско­го. Воз­глав­ляя Тби­лис­скую ка­фед­ру, он неустан­но тру­дил­ся над ду­хов­ным про­све­ще­ни­ем раз­но­пле­мен­но­го на­се­ле­ния, укреп­ле­ни­ем и рас­про­стра­не­ни­ем пра­во­слав­ной ве­ры на Кав­ка­зе. В ре­зуль­та­те его неуто­ми­мых тру­дов бы­ло по­стро­е­но и воз­об­нов­ле­но бо­лее ста хра­мов, в том чис­ле мно­го ста­рин­ных, за­бро­шен­ных; от­кры­то свы­ше 300 цер­ков­но­при­ход­ских школ, устро­е­на Ду­хов­ная се­ми­на­рия в Ку­та­и­си.

С 21 фев­ра­ля 1898 г вла­ды­ка Вла­ди­мир – мит­ро­по­лит Мос­ков­ский и Ко­ло­мен­ский.

Бу­дучи ду­хов­ным ру­ко­во­ди­те­лем ве­ли­кой кня­ги­ни Ели­за­ве­ты Фе­о­до­ров­ны († 1918 г., па­мять 5/18 июля и в день Со­бо­ра но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских), мит­ро­по­лит Вла­ди­мир ока­зал ей со­дей­ствие в ос­но­ва­нии Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли.

23 но­яб­ря 1912 г. вы­со­ко­прео­свя­щен­ный Вла­ди­мир был на­зна­чен мит­ро­по­ли­том Санкт-Пе­тер­бург­ским и Ла­дож­ским с при­сво­е­ни­ем ему зва­ния и прав пер­вен­ству­ю­ще­го чле­на Свя­щен­но­го Си­но­да.

Свя­тей­ший Пат­ри­арх Ти­хон позд­нее так го­во­рил о де­я­тель­но­сти вла­ды­ки Вла­ди­ми­ра в тот пе­ри­од: «Он был ве­рен ка­но­нам Свя­той Пра­во­слав­ной Церк­ви, пре­да­ни­ям оте­че­ским и без­бо­яз­нен­но и сме­ло, чест­но и бла­го­род­но ис­по­ве­до­вал эту сне­да­ю­щую его рев­ность пе­ред все­ми, ка­ки­ми бы по­след­стви­я­ми это не со­про­вож­да­лось».

Три го­да управ­ле­ния то­гдаш­ней сто­лич­ной епар­хи­ей ока­за­лись чрез­вы­чай­но труд­ны­ми для него: в го­ро­де уси­ли­ва­лось вли­я­ние «рас­пу­тин­щи­ны», яв­ствен­но ощу­ща­лась ги­бель­ность по­след­ствий ее про­ник­но­ве­ния в цер­ков­ные и го­судар­ствен­ные де­ла, в жизнь цар­ской се­мьи. За от­кры­тое непри­я­тие и осуж­де­ние Рас­пу­ти­на свя­ти­тель Вла­ди­мир впал в неми­лость и в но­яб­ре 1915 г. пе­ре­ве­ден в Ки­ев.

Ок­тябрь­ский пе­ре­во­рот 1917 г. вы­звал нестро­е­ния в цер­ков­ной жиз­ни на Укра­ине. Со­сто­яв­ший­ся в то вре­мя в Ки­е­ве епар­хи­аль­ный съезд кли­ра и ми­рян об­ра­зо­вал са­мо­чин­ное управ­ле­ние и при­звал к со­зда­нию «неза­ви­си­мой» Укра­ин­ской Церк­ви. Вы­сту­пая про­тив пе­ре­устрой­ства укла­да жиз­ни епар­хии и нека­но­ни­че­ских дей­ствий по об­ра­зо­ва­нию ав­то­ке­фа­лии, мит­ро­по­лит Вла­ди­мир при­зы­вал пас­ты­рей и па­со­мых из­бе­гать враж­ды и пре­пят­ство­вать рас­ко­лу, со­хра­няя Цер­ковь в един­стве и чи­сто­те Пра­во­сла­вия.

С при­хо­дом в Ки­ев граж­дан­ской вой­ны и за­хва­том боль­ше­ви­ка­ми го­ро­да на­ча­лись неви­дан­ные там до­то­ле гра­бе­жи и на­си­лия, со­про­вож­дав­ши­е­ся осквер­не­ни­ем мо­на­сты­рей и хра­мов, свя­тынь Ки­е­во-Пе­чер­ской Лав­ры.

25 ян­ва­ря 1918 г. во­ору­жен­ные лю­ди во­рва­лись в по­кои мит­ро­по­ли­та Вла­ди­ми­ра и по­сле из­де­ва­тельств над ним вы­ве­ли его за сте­ны лав­ры и рас­стре­ля­ли. Пе­ред смер­тью ар­хи­пас­тырь со­вер­шил мо­лит­ву, бла­го­сло­вил сво­их убийц и ска­зал: «Гос­подь вас да про­стит». Най­ден­ное бра­ти­ей его те­ло бы­ло изу­ве­че­но мно­же­ством ко­ло­тых и ог­не­стрель­ных ран. Му­че­ни­че­ская кон­чи­на свя­ти­те­ля Вла­ди­ми­ра яви­лась на­ча­лом дли­тель­но­го пе­ри­о­да го­не­ний на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь, во вре­мя ко­то­рых бес­чис­лен­ное мно­же­ство кли­ри­ков и ми­рян при­ня­ло му­че­ни­че­ские вен­цы, сви­де­тель­ствуя о ве­ре Хри­сто­вой да­же до смер­ти (Откр.12:11).

Чест­ные мо­щи свя­щен­но­му­че­ни­ка Вла­ди­ми­ра, мит­ро­по­ли­та Ки­ев­ско­го и Га­лиц­ко­го, бы­ли об­ре­те­ны ле­том 1992 г. и по­ло­же­ны в Ближ­них пе­ще­рах Ки­е­во-Пе­чер­ской лав­ры.

Полное житие священномученика Владимира, митрополита Киевского

Свя­щен­но­му­че­ник Вла­ди­мир (в ми­ру Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич Бо­го­яв­лен­ский) ро­дил­ся 1 ян­ва­ря 1848 го­да в се­ле Ма­лая Морш­ка[1] Мор­шан­ско­го уез­да Там­бов­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка. По неко­то­рым све­де­ни­ям, маль­чик ра­но узнал си­рот­ство, так как отец его был убит и сы­на вос­пи­ты­ва­ла мать. От­ли­чи­тель­ной чер­той ха­рак­те­ра маль­чи­ка бы­ла за­стен­чи­вость, и эта чер­та со­хра­ни­лась у него на всю жизнь. Впо­след­ствии в свя­зи с его вы­со­ким по­ло­же­ни­ем она толь­ко еще бо­лее раз­ви­лась, так как он ока­зал­ся по­не­во­ле окру­жен об­ма­ном и ли­це­ме­ри­ем, ко­гда окру­жа­ю­щие, по боль­шей ча­сти лю­ди ему под­чи­нен­ные и от него за­ви­си­мые, ис­ка­ли не ис­ти­ны, а вы­го­ды. От­то­го, не успев за­ве­сти близ­ких и еди­но­мыс­лен­ных лю­дей, ко­гда еще не за­ни­мал вы­со­кое по­ло­же­ние, он уже не смог сде­лать это­го позд­нее и всю остав­шу­ю­ся жизнь нес бре­мя оди­но­че­ства. Дру­же­ство и еди­но­мыс­лие он мог бы най­ти в сре­де де­ла­те­лей, про­хо­дя­щих с ним од­но по­при­ще, но при за­мкну­том и за­стен­чи­вом ха­рак­те­ре, до­ве­ряя в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни толь­ко се­бе, он был вы­нуж­ден вни­кать в каж­дое де­ло сам, огра­ни­чи­вая та­ким об­ра­зом де­ло сво­им кру­го­зо­ром.
Свя­щен­но­му­че­ник Вла­ди­мир ро­дил­ся и про­жил дет­ские го­ды в эпо­ху, ко­гда рус­ская жизнь бы­ла омра­че­на кре­пост­ным пра­вом, а в ду­хов­ных учи­ли­щах и се­ми­на­ри­ях ца­ри­ли по­ряд­ки бур­сы. Толь­ко соб­ствен­ное мир­ное, от Бо­га дан­ное устро­е­ние от­ро­ка Ва­си­лия и его бле­стя­щие спо­соб­но­сти, де­ла­ю­щие и са­мо уче­ние увле­ка­тель­ным, по­мог­ли ему пре­одо­леть недо­стат­ки то­гдаш­ней шко­лы, о ко­то­рой у него оста­лись по­се­му са­мые бла­го­при­ят­ные вос­по­ми­на­ния. Низ­шее и сред­нее об­ра­зо­ва­ние Ва­си­лий по­лу­чил в Там­бо­ве. Окон­чив Там­бов­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, он, как по­да­ю­щий боль­шие на­деж­ды, спо­соб­ный сту­дент, был на­прав­лен для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния в Ки­ев­скую Ду­хов­ную ака­де­мию и, сдав при­ем­ные эк­за­ме­ны, был за­чис­лен на пер­вый курс.
Сво­ей спе­ци­а­ли­за­ци­ей в ака­де­мии Ва­си­лий вы­брал цер­ков­но-прак­ти­че­ское от­де­ле­ние, на ко­то­ром пре­по­да­ва­лись сло­вес­ность, ис­то­рия ино­стран­ной ли­те­ра­ту­ры, го­миле­ти­ка, ка­но­ни­че­ское пра­во, ли­тур­ги­ка. В то вре­мя в ака­де­мии пре­по­да­ва­ли мно­гие вы­да­ю­щи­е­ся уче­ные, ко­то­рые ока­за­ли пло­до­твор­ное воз­дей­ствие на ода­рен­но­го сту­ден­та, по­слу­жив его нрав­ствен­но­му и ум­ствен­но­му со­вер­шен­ство­ва­нию. Все­го на кур­се вме­сте с Ва­си­ли­ем Бо­го­яв­лен­ским учи­лось трид­цать два че­ло­ве­ка, из ко­то­рых неко­то­рые ста­ли за­мет­ны­ми на­уч­ны­ми де­я­те­ля­ми. С это­го кур­са вы­шли три про­фес­со­ра Ду­хов­ной ака­де­мии, один про­фес­сор ис­то­ри­ко-фило­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та, за­слу­жен­ный пре­по­да­ва­тель Ду­хов­ной се­ми­на­рии Н.Н. Щег­лов и свя­щен­но­му­че­ник, по­стра­дав­ший в тот же год, что и мит­ро­по­лит Вла­ди­мир, про­то­и­е­рей Нео­фит Лю­би­мов.
В ака­де­мии вполне вы­явил­ся ха­рак­тер Ва­си­лия как че­ло­ве­ка де­ли­кат­но­го, вы­дер­жан­но­го и так­тич­но­го. Он не лю­бил ссор, кол­ких раз­го­во­ров и страст­ных спо­ров. Бы­ва­ли слу­чаи, ко­гда раз­дра­жен­ные го­ря­чим спо­ром сту­ден­ты го­то­вы бы­ли дой­ти до вза­им­ных оскорб­ле­ний, и то­гда Ва­си­лий вме­ши­вал­ся в спор и при­ми­рял их.
Уже на пер­вом кур­се об­на­ру­жи­лись его вы­да­ю­щи­е­ся спо­соб­но­сти. Как сту­дент он от­ли­чал­ся при­мер­ным тру­до­лю­би­ем и при­ле­жа­ни­ем, ис­прав­но по­се­щая все лек­ции на­став­ни­ков. Его со­чи­не­ние по сло­вес­но­сти за­слу­жи­ло са­мые вы­со­кие по­хва­лы пре­по­да­ва­те­ля и по­ка­за­ло неря­до­вое зна­ком­ство с ино­стран­ной ли­те­ра­ту­рой по изу­ча­е­мо­му во­про­су. Сре­ди то­ва­ри­щей по ака­де­мии Ва­си­лий с са­мо­го на­ча­ла от­ли­чал­ся про­по­вед­ни­че­ски­ми да­ро­ва­ни­я­ми, стя­жав­ши­ми ему впо­след­ствии за­слу­жен­ную по­пуляр­ность.
На тре­тьем кур­се им бы­ло на­пи­са­но кан­ди­дат­ское со­чи­не­ние на те­му «О пра­ве цер­ков­но­го от­лу­че­ния».
Ко­гда Ва­си­лий учил­ся на чет­вер­том кур­се, бы­ло пред­ло­же­но из­брать его кан­ди­да­том на ва­кант­ную ка­фед­ру цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ка и сла­вян­ских на­ре­чий и от­пра­вить в за­гра­нич­ную ко­ман­ди­ров­ку для прак­ти­че­ско­го изу­че­ния сла­вян­ских на­ре­чий. Мне­ния пре­по­да­ва­те­лей, од­на­ко, раз­де­ли­лись, и был по­слан дру­гой, не ме­нее до­стой­ный кан­ди­дат.
По окон­ча­нии в 1874 го­ду ака­де­мии Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич про­чел несколь­ко проб­ных лек­ций на те­мы: «Ори­ген – его жизнь и про­по­ве­ди», «Эпи­ти­мии, по­ня­тия о них и ка­че­ства их», «По­ня­тие о ли­тур­ги­ке и ее за­да­че; на­уч­ная по­ста­нов­ка ли­тур­ги­ки; от­но­ше­ние ли­тур­ги­ки к дру­гим бо­го­слов­ским на­у­кам», по­сле че­го был на­зна­чен пре­по­да­ва­те­лем го­миле­ти­ки, ли­тур­ги­ки и ка­но­ни­ки в Там­бов­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию[2]. 26 мая 1875 го­да Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич, со­глас­но сво­е­му про­ше­нию, был пе­ре­ве­ден на долж­ность пре­по­да­ва­те­ля Свя­щен­но­го Пи­са­ния. В это же вре­мя он пре­по­да­вал в се­ми­на­рии немец­кий язык, а в епар­хи­аль­ном жен­ском учи­ли­ще и в жен­ской гим­на­зии гео­гра­фию. О пре­по­да­ва­тель­ской его де­я­тель­но­сти быв­шие пи­том­цы вспо­ми­на­ли, что Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич был строг, тре­бо­вал от се­ми­на­ри­стов, чтобы они зна­ли пред­мет, но лич­ное об­ще­ние его с ни­ми бы­ло оте­че­ски про­стое.
В 1882 го­ду Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич же­нил­ся. 31 ян­ва­ря 1882 го­да епи­скоп Там­бов­ский и Щац­кий Пал­ла­дий (Ган­ке­вич) ру­ко­по­ло­жил его во свя­щен­ни­ка к По­кров­ской со­бор­ной церк­ви го­ро­да Коз­ло­ва. В этом же го­ду он был из­бран де­пу­та­том от ду­хо­вен­ства го­ро­да на епар­хи­аль­ный съезд[3]. В 1883 го­ду отец Ва­си­лий был на­зна­чен бла­го­чин­ным церк­вей го­ро­да Коз­ло­ва и на­сто­я­те­лем Тро­иц­кой церк­ви. Для паст­вы го­ро­да он явил­ся за­ме­ча­тель­ным про­по­вед­ни­ком, рев­ност­ным хра­ни­те­лем древ­не­рус­ских усто­ев жиз­ни и про­тив­ни­ком мод­ных тео­рий, раз­ру­ша­ю­щих се­мью. Од­на­ко Про­мысл Бо­жий из­ме­нил те­че­ние жиз­ни от­ца Ва­си­лия: от ту­бер­ку­ле­за скон­ча­лась его су­пру­га, а за­тем умер и един­ствен­ный ре­бе­нок.
8 фев­ра­ля 1886 го­да в Там­бов­ском Ка­зан­ском мо­на­сты­ре отец Ва­си­лий был по­стри­жен в ман­тию с име­нем Вла­ди­мир[4]. На сле­ду­ю­щий день он был воз­ве­ден в сан ар­хи­манд­ри­та и на­зна­чен на­сто­я­те­лем Коз­лов­ско­го Тро­иц­ко­го мо­на­сты­ря. 6 ок­тяб­ря 1886 го­да ар­хи­манд­рит Вла­ди­мир был на­зна­чен на­сто­я­те­лем Ан­то­ни­е­ва мо­на­сты­ря в Нов­го­ро­де и чле­ном Нов­го­род­ской ду­хов­ной кон­си­сто­рии.
13 июня 1888 го­да в Свя­то-Тро­иц­ком со­бо­ре Алек­сан­дро-Нев­ской Лав­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге ар­хи­манд­рит Вла­ди­мир был хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па Ста­ро­рус­ско­го, ви­ка­рия Нов­го­род­ской епар­хии. В сло­ве на на­ре­че­ние он вполне вы­ра­зил свое пред­став­ле­ние об ар­хи­ерей­ском слу­же­нии[5].
«При­ем­лю­щий на се­бя это слу­же­ние, – ска­зал он, – дол­жен при­ни­мать это как та­лант, вру­ча­е­мый ему Гос­по­дом, при усло­вии воз­вра­ще­ния с лих­вою и под стра­хом в про­тив­ном слу­чае быть ввер­жен­ным в кро­меш­ную тьму; дол­жен при­ни­мать его как слу­же­ние ра­ба, по­став­лен­но­го раз­де­лять вер­но и бла­говре­мен­но еван­гель­скую пи­щу до­мо­чад­цам Гос­по­ди­на, опа­са­ясь за невер­ность и нера­де­ние быть рас­се­чен­ным (Мф.24:45-51); дол­жен при­ни­мать его как чре­ду пас­ты­ря сло­вес­ных овец, с обя­зан­но­стью во­дить их на па­жи­ти доб­рые и за­щи­щать от вол­ков, не ща­дя се­бя са­мо­го, чтобы не впасть в суд нера­ди­во­го на­ем­ни­ка; дол­жен при­ни­мать его как пост стра­жа лю­дей Гос­под­них, чтобы немолч­но воз­ве­щать им о вся­кой опас­но­сти и неусып­но блю­сти их спа­се­ние, со страш­ной от­вет­ствен­но­стью пла­тить сво­ей кро­вью за кровь каж­дой ду­ши, по­гиб­шей от его бес­печ­но­сти. Ка­кой ве­ли­кий по­двиг, ка­кое тяж­кое бре­мя для сил че­ло­ве­че­ских, не го­во­ря уже о соб­ствен­ной немо­щи!»[6]
По­сле хи­ро­то­нии, по обы­чаю то­го вре­ме­ни, но­во­по­став­лен­ный епи­скоп устро­ил обед, на ко­то­рый был при­гла­шен мит­ро­по­лит Санкт-Пе­тер­бург­ский Ис­и­дор (Ни­коль­ский). Сре­ди дру­гих при­гла­шен­ных был из­вест­ный сла­вя­но­фил, че­ло­век, глу­бо­ко ин­те­ре­со­вав­ший­ся цер­ков­ны­ми де­ла­ми и во­про­са­ми, ге­не­рал Ки­ре­ев. По­сле обе­да епи­скоп Вла­ди­мир вы­шел вме­сте с ге­не­ра­лом, и тот спро­сил его: «Сколь­ко вам лет, вла­ды­ко?» – «Со­рок лет», – от­ве­тил епи­скоп. Ге­не­рал вздох­нул, за­ду­мал­ся и ска­зал: «Ах, мно­го ужас­но­го уви­ди­те вы в жиз­ни Церк­ви, ес­ли про­жи­ве­те еще хоть два­дцать пять лет». Эти сло­ва ге­не­ра­ла-сла­вя­но­фи­ла вла­ды­ка пом­нил всю жизнь и от­но­сил­ся к ним, как к про­ро­че­ству, а с при­бли­же­ни­ем смут­но­го вре­ме­ни со все боль­шей се­рьез­но­стью и скор­бью их вспо­ми­нал[7].
Сра­зу же при на­ча­ле сво­е­го ар­хи­пас­тыр­ско­го слу­же­ния в ка­че­стве ви­ка­рия епи­скоп Вла­ди­мир стал пред­при­ни­мать ме­ры, чтобы рас­ши­рить круг де­я­тель­но­сти свя­щен­но­слу­жи­те­лей и ак­тив­ных ми­рян. Как ар­хи­ерей, он стал пред­се­да­те­лем Брат­ства Свя­той Со­фии Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, ко­то­рое за­ни­ма­лось ши­ро­кой из­да­тель­ской и про­све­ти­тель­ской де­я­тель­но­стью. 16 ок­тяб­ря 1888 го­да епи­скоп по­ло­жил на­ча­ло вне­бо­го­слу­жеб­ным со­бе­се­до­ва­ни­ям в Со­фий­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре по вос­крес­ным дням по­сле ве­чер­ни и чте­ния ака­фи­ста Иису­су Слад­чай­ше­му[8].
По­ка­зы­вая ду­хо­вен­ству при­мер пас­тыр­ско­го слу­же­ния, вла­ды­ка тре­бо­вал та­ко­го же на­прав­ле­ния де­я­тель­но­сти и от сво­их под­чи­нен­ных, и в 1890 го­ду, вполне озна­ко­мив­шись в те­че­ние двух лет с по­ло­же­ни­ем дел в ви­ка­ри­ат­стве, он из­дал сле­ду­ю­щее рас­по­ря­же­ние: «В ви­дах про­буж­де­ния от нрав­ствен­но­го усып­ле­ния бес­печ­ных чад Пра­во­слав­ной Церк­ви необ­хо­ди­мо по­бу­дить ду­хо­вен­ство епар­хии к уси­ле­нию сво­ей пас­тыр­ской бди­тель­но­сти, вме­нив ему в обя­зан­ность уси­лить про­по­ведь и мо­лит­вен­ные упраж­не­ния, от­прав­лять по вос­крес­ным дням тор­же­ствен­ные ве­чер­ни, чи­тать ака­фи­сты и ве­сти вне­бо­го­слу­жеб­ные со­бе­се­до­ва­ния о пред­ме­тах ве­ры и нрав­ствен­но­сти»[9].
Ха­рак­те­ри­зуя по про­ше­ствии де­ся­ти­ле­тий его де­я­тель­ность в Нов­го­ро­де, мит­ро­по­лит Нов­го­род­ский Ар­се­ний (Стад­ниц­кий) пи­сал: «На нем ис­пол­ни­лись сло­ва свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла: ду­хом го­ря­ще, Гос­по­де­ви ра­бо­та­ю­ще (Рим.12:11). Он дей­стви­тель­но го­рел ду­хом, пла­ме­нел рев­но­стью по До­му Бо­жию, ко­то­рая сне­да­ла его. Эта рев­ность вы­ра­жа­лась преж­де все­го в неустан­ном про­по­ве­до­ва­нии сло­ва Бо­жия. Са­мая ма­не­ра его про­по­ве­до­ва­ния сви­де­тель­ство­ва­ла об этом го­ре­нии ду­ха. Сла­бый, бо­лез­нен­ный те­лом, с ти­хим го­ло­сом, он во вре­мя про­из­не­се­ния про­по­ве­дей пре­об­ра­жал­ся, во­оду­шев­лял­ся, го­лос ста­но­вил­ся креп­ким, и си­лою го­ря­че­го сло­ва он пле­нял умы и серд­ца слу­ша­те­лей. Бу­дучи сам усерд­ным слу­жи­те­лем сло­ва Бо­жия и про­по­вед­ни­ком, он и пас­ты­рей Церк­ви по­буж­дал про­по­ве­до­вать...»[10] «Нов­го­род­цы вспо­ми­на­ли о нем как о вы­да­ю­щем­ся про­по­вед­ни­ке, ар­хи­пас­ты­ре крот­ком, до­ступ­ном для всех»[11].
19 ян­ва­ря 1891 го­да епи­скоп Вла­ди­мир был на­зна­чен на Са­мар­скую ка­фед­ру, где он стал пя­тым ар­хи­ере­ем с мо­мен­та об­ра­зо­ва­ния Са­мар­ской епар­хии[12].
Епи­скоп Се­ра­фим (Алек­сан­дров) вспо­ми­нал о вре­ме­ни слу­же­ния вла­ды­ки в Са­ма­ре: «Это был свя­ти­тель, по­ра­жав­ший нас, мо­ло­дых слу­жи­те­лей Церк­ви, сво­ей ве­ли­кой лю­бо­вью к бла­го­леп­ной служ­бе Бо­жи­ей, усер­ди­ем к де­лу про­по­ве­ди... На­род вспо­ми­нал слу­же­ния его де­сят­ки лет, и выс­шей от на­ро­да по­хва­лой слу­жи­те­лям Церк­ви бы­ва­ли сло­ва: “Ты слу­жишь, как Вла­ды­ка наш Вла­ди­мир”...
За­ме­ча­тель­на его про­сто­та, при ви­ди­мой су­ро­во­сти и за­мкну­то­сти, в об­хож­де­нии и при­е­ме про­сте­цов-кре­стьян, с ко­то­ры­ми он всту­пал при обо­зре­нии церк­вей в бе­се­ды, за­хо­дя и к ста­ро­сте-кре­стья­ни­ну так же, как и к знат­но­му ли­цу.
Ве­ли­кой лю­бо­вью и рев­но­стью о вос­пи­та­нии де­тей в пре­дан­но­сти за­ве­там Хри­ста, Уста­вам и Пре­да­ни­ям Церк­ви го­рел свя­ти­тель, на­саж­дая цер­ков­ные шко­лы во вве­рен­ной ему епар­хии, уме­ло под­би­рая для это­го де­ла со­труд­ни­ков се­бе.
В за­бо­тах о спа­се­нии вве­рен­ной ему паст­вы, па­мя­туя, что име­ет и иных овец, не от дво­ра Церк­ви, ко­их по­до­ба­ет ему при­ве­сти ко Хри­сту, он пер­вый из Са­мар­ских ар­хи­пас­ты­рей воз­буж­да­ет пред выс­шей цер­ков­ной вла­стью хо­да­тай­ство об от­кры­тии мис­сии, за­бо­тясь дать ей луч­шее на­прав­ле­ние и по­ни­мая под мис­си­ей ши­ро­кое слу­же­ние Церк­ви Бо­жи­ей...
Сам при­сут­ству­ет на на­род­ных чте­ни­ях и бе­се­дах, вы­сту­пая все­гда с жи­вым сло­вом, за­бо­тясь о про­цве­та­нии и раз­ви­тии де­я­тель­но­сти Брат­ства име­ни свя­ти­те­ля Алек­сия. В го­ды сти­хий­ных бед­ствий, охва­тив­ших Са­мар­скую епар­хию... он яв­ля­ет­ся ис­тин­ным пе­чаль­ни­ком на­род­ным. Для борь­бы с го­ло­дом от­кры­ва­ет ко­ми­те­ты, при хра­мах и мо­на­сты­рях ор­га­ни­зо­вы­ва­ет сто­ло­вые для бед­но­ты, а в шко­лах – для де­тей, рас­сы­ла­ет воз­зва­ния о по­мо­щи, по­сы­ла­ет в Пет­ро­град об­раз­цы “го­лод­но­го” хле­ба... Он и то­гда, бо­лее 25 лет то­му на­зад, для бла­га на­род­но­го, в из­вест­ные хо­лер­ные бун­ты, ко­гда власть те­ря­лась, пер­вый по­шел к на­ро­ду с кре­стом в ру­ках, вра­зум­ляя на­род, при­зы­вая к мо­лит­ве и бла­го­ра­зу­мию, пер­вый обо­шел хо­лер­ные ба­ра­ки, бла­го­слов­ляя боль­ных и при­зы­вая к по­дви­гу слу­же­ния боль­ным здо­ро­вых»[13].
Для при­вле­че­ния в хра­мы де­тей вла­ды­ка в день па­мя­ти рав­ноап­о­столь­ных Ки­рил­ла и Ме­фо­дия 11 мая 1891 го­да при­гла­сил в со­бор всех уча­щих и уча­щих­ся. На­чаль­ни­ки учеб­ных за­ве­де­ний вна­ча­ле не под­дер­жа­ли вла­ды­ку, и в пер­вый год про­ве­де­ние это­го празд­ни­ка не уда­лось. Но ар­хи­пас­тырь не от­сту­пил­ся от сво­е­го бла­го­го на­ме­ре­ния. Пе­ред на­ступ­ле­ни­ем празд­ни­ка в сле­ду­ю­щем го­ду он об­ра­тил­ся во все го­род­ские ин­стан­ции, ве­да­ю­щие на­род­ным об­ра­зо­ва­ни­ем, и в этот год этот об­ще­школь­ный празд­ник со­сто­ял­ся вполне. С утра весь со­бор был за­пол­нен детьми и учи­те­ля­ми.
Епи­скоп боль­шое зна­че­ние при­да­вал цер­ков­но­му об­ра­зо­ва­нию, и бла­го­да­ря его за­бо­там бы­ло от­кры­то око­ло ста пя­ти­де­ся­ти цер­ков­но­при­ход­ских школ. «Обя­зан­ность учить де­тей из­древ­ле ле­жа­ла на ду­хо­вен­стве, – не уста­вал по­вто­рять вла­ды­ка, – и оно по­сто­ян­но вы­пол­ня­ло этот свя­щен­ный долг с без­за­вет­ной пре­дан­но­стью. Глав­ное – необ­хо­ди­мо вну­шать де­тям страх Бо­жий. Но вме­сте с тем необ­хо­ди­мо пом­нить, что изу­че­ние это долж­но со­вер­шать­ся серд­цем, а не од­ним толь­ко умом, а это до­сти­га­ет­ся через на­уче­ние де­тей мо­лит­ве в са­мом ран­нем воз­расте, еще до по­ступ­ле­ния в шко­лу»[14].
В Са­ма­ре вла­ды­ка по­ло­жил на­ча­ло вне­бо­го­слу­жеб­ным чте­ни­ям, на ко­то­рых слу­ша­те­лям пред­ла­га­лись по­вест­во­ва­ния ре­ли­ги­оз­но-нрав­ствен­но­го со­дер­жа­ния из ду­хов­ных жур­на­лов и книг или лич­ные на­став­ле­ния свя­щен­ни­ков. Та­кие чте­ния со­вер­ша­лись в раз­ных хра­мах по­оче­ред­но. Епи­скоп Вла­ди­мир со­вер­шал ве­чер­ню с чте­ни­ем ака­фи­ста, за­тем всту­пи­тель­ным сло­вом от­кры­вал са­мо чте­ние, ко­то­рое про­дол­жал при­ход­ской свя­щен­ник, а вла­ды­ка са­дил­ся на по­след­нюю ска­мей­ку и оста­вал­ся здесь до кон­ца. Со вре­ме­нем ему уда­лось при­вить на­ро­ду лю­бовь к этим чте­ни­ям, и лю­ди уже за­ра­нее спра­ши­ва­ли, «где бу­дет чи­тать вла­ды­ка ака­фист».
Глав­ную цель де­я­тель­но­сти ос­но­ван­но­го в Са­ма­ре ре­ли­ги­оз­но-про­све­ти­тель­ско­го Брат­ства име­ни свя­ти­те­ля Алек­сия вла­ды­ка ви­дел в ре­ли­ги­оз­но-нрав­ствен­ном про­све­ще­нии на­ро­да, в улуч­ше­нии цер­ков­но-школь­но­го де­ла, в под­дер­жа­нии вос­крес­ных школ и снаб­же­нии их учеб­ни­ка­ми и учеб­ны­ми по­со­би­я­ми бес­плат­но, или по низ­ким це­нам, или в кре­дит, в со­дей­ствии уве­ли­че­нию чис­ла цер­ков­но­при­ход­ских биб­лио­тек, для че­го ор­га­ни­зо­вы­ва­лась вы­пис­ка и до­став­ка книг от из­да­те­лей и кни­го­тор­гов­цев.
Для ин­тел­ли­ген­ции вла­ды­ка от­крыл в зда­нии Го­род­ской Ду­мы бес­плат­ные чте­ния ре­ли­ги­оз­но­го со­дер­жа­ния, про­хо­див­шие в ве­чер­нее вре­мя и охот­но по­се­щав­ши­е­ся все­ми со­сло­ви­я­ми. Чис­ло по­се­ти­те­лей бы­ва­ло иной раз столь зна­чи­тель­но, что зал Ду­мы не вме­щал всех при­сут­ству­ю­щих, и то­гда они за­пол­ня­ли хо­ры и при­ле­га­ю­щие к за­лу ком­на­ты.
В 1892 го­ду Са­мар­скую гу­бер­нию по­ра­зи­ли два бед­ствия: го­лод от неуро­жая и раз­ра­зив­ша­я­ся по­сле него эпи­де­мия хо­ле­ры. Вла­ды­ка учре­дил епар­хи­аль­ный ко­ми­тет для сбо­ра средств и раз­да­чи по­жерт­во­ва­ний. По ука­за­нию вла­ды­ки та­кие ко­ми­те­ты бы­ли учре­жде­ны во всех уезд­ных го­ро­дах епар­хии. Он дал спе­ци­аль­ное ука­за­ние ду­хов­ной кон­си­сто­рии об от­чис­ле­нии цер­ков­ных средств на по­мощь го­ло­да­ю­щим. По его бла­го­сло­ве­нию бы­ли со­став­ле­ны спис­ки лиц, преж­де все­го ду­хов­но­го зва­ния, а за­тем дру­гих со­сло­вий, нуж­да­ю­щих­ся в пер­во­оче­ред­ной по­мо­щи. При мо­на­сты­рях и бо­га­тых при­хо­дах бы­ли от­кры­ты сто­ло­вые и чай­ные для бед­ня­ков, всех уча­щих­ся кор­ми­ли бес­плат­но.
Во вре­мя эпи­де­мии хо­ле­ры вла­ды­ка стал устра­и­вать на пло­ща­дях Са­ма­ры об­ще­на­род­ные мо­леб­ствия пе­ред чти­мым об­ра­зом Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри об из­бав­ле­нии на­ро­да от гу­би­тель­ной бо­лез­ни. В сво­их про­по­ве­дях вла­ды­ка при­зы­вал жи­те­лей го­ро­да ока­зы­вать по­мощь боль­ным. «При­зре­ние за боль­ны­ми – это од­но из та­ких доб­рых дел, ко­то­рые ни­ко­гда не оста­нут­ся без на­гра­ды»[15], – го­во­рил он. Епи­скоп сам по­се­щал ла­за­ре­ты, обод­ряя и уте­шая боль­ных сло­вом и сов­мест­ной мо­лит­вой. Ко­гда эпи­де­мия до­стиг­ла та­ких раз­ме­ров, что на хо­лер­ном клад­би­ще ста­ли хо­ро­нить од­новре­мен­но сот­ни лю­дей, вла­ды­ка стал слу­жить здесь па­ни­хи­ды о но­во­пре­ста­вив­ших­ся. В кон­це кон­цов эпи­де­мия по­шла на спад и пре­кра­ти­лась, что мно­гие при­пи­сы­ва­ли де­я­тель­но­сти и мо­лит­вам вла­ды­ки.
По­сле окон­ча­ния эпи­де­мии лю­ди ста­ли скор­беть о сво­их умер­ших род­ствен­ни­ках, в осо­бен­но­сти же о том, что они по­чи­ва­ют за го­ро­дом, вда­ли от хра­ма Бо­жье­го, и епи­скоп то­гда объ­явил, что на этом клад­би­ще бу­дет со­вер­ше­на все­лен­ская па­ни­хи­да обо всех умер­ших в Са­ма­ре во вре­мя эпи­де­мии, и сам воз­гла­вил слу­же­ние.
Од­на­ко, толь­ко лишь от­сту­пи­ли скор­би, при­чи­на ко­то­рых ча­сто кро­ет­ся в гре­хах че­ло­ве­че­ских, как лю­ди сно­ва при­ня­лись за со­вер­ше­ние тех же гре­хов. В день Усек­но­ве­ния гла­вы Иоан­на Пред­те­чи вла­ды­ка со­вер­шил мо­лит­ву о всех пре­ста­вив­ших­ся, за­тем на пло­щадь пе­ред со­бо­ром бы­ла при­не­се­на из Пре­об­ра­жен­ской церк­ви Смо­лен­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри и от­слу­жен мо­ле­бен, в кон­це ко­то­ро­го епи­скоп ска­зал: «К со­жа­ле­нию, ед­ва толь­ко уда­ля­ет­ся от нас гнев Бо­жий, жизнь го­ро­да на­чи­на­ет уже опять при­ни­мать тот вид, ка­кой она име­ла до бо­лез­ни: хра­мы Бо­жии сно­ва пу­сте­ют, пло­ща­ди гра­да опять огла­ша­ют­ся бес­чин­ны­ми пляс­ка­ми, бес­стыд­ны­ми пес­ня­ми»[16].
18 ок­тяб­ря 1892 го­да епи­скоп Вла­ди­мир был на­зна­чен эк­зар­хом Гру­зии с воз­ве­де­ни­ем в сан ар­хи­епи­ско­па Кар­та­лин­ско­го и Ка­хе­тин­ско­го[17].
Во вре­мя про­ща­ния в кре­сто­вую цер­ковь к вла­ды­ке со­шлись бо­го­моль­цы со все­го го­ро­да, в хра­ме со­бра­лось так мно­го на­ро­да, что нечем бы­ло ды­шать. По окон­ча­нии все­нощ­но­го бде­ния вла­ды­ка вы­шел на ам­вон и ска­зал: «Вы слы­ша­ли, что я уез­жаю от вас...» Плач при­сут­ству­ю­щих в этот мо­мент за­глу­шил его сло­ва, и, по­до­ждав несколь­ко ми­нут, он про­дол­жил: «Да­лек и небез­опа­сен мой путь, тя­же­лые тру­ды пред­сто­ят мне; да по­мо­жет мне Гос­подь Бог и свя­тая Ни­на – про­све­ти­тель­ни­ца Гру­зии! Про­шу вас: мо­ли­тесь обо мне, – мне это те­перь все­го нуж­нее! Я же, со сво­ей сто­ро­ны, ни­ко­гда не за­бу­ду в сво­их мо­лит­вах мо­е­го “пер­вен­ца” – паст­ву Са­мар­скую. Ес­ли я ко­го чем оби­дел нена­ме­рен­но де­лом или сло­вом – про­сти­те ме­ня, как и я про­щаю вас! Да бла­го­сло­вит вас Гос­подь!»[18]
И вла­ды­ка до зем­ли по­кло­нил­ся на­ро­ду, и все при­сут­ству­ю­щие в церк­ви зем­но ему по­кло­ни­лись. За­тем каж­дый с зем­ным по­кло­ном стал под­хо­дить под бла­го­сло­ве­ние.
Про­ща­ние с ар­хи­пас­ты­рем про­дол­жа­лось в те­че­ние трех дней. В по­след­ний день вла­ды­ка со­вер­шил бо­го­слу­же­ние в ка­фед­раль­ном со­бо­ре и в сво­ем сло­ве, об­ра­ща­ясь к пастве, ска­зал: «Бо­же мой! На мои ра­ме­на пред­сто­ит при­нять по­двиг, под бре­ме­нем ко­то­ро­го из­не­мо­га­ли и силь­ней­шие ме­ня! По­сле ма­лой ла­дьи, ко­то­рой управ­лял я до­се­ле, мне вру­ча­ет­ся управ­ле­ние боль­шим мор­ским ко­раб­лем. О, ка­кое уме­ние, ка­кая опыт­ность долж­на быть у корм­че­го, ко­то­рый при­зы­ва­ет­ся ве­сти ду­хов­ный ко­рабль по вол­нам жи­тей­ско­го мо­ря, сре­ди скал и под­вод­ных кам­ней, в опа­се­нии на­


Молитвы
Тропарь священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому
глас 2

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́,/ незло́биво му́ченическую смерть прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чной сла́ве пребыва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Веры Православной непорочный блюститель и заповедей Христовых ревностный исполнитель, священномученик Владимир, Христа всем сердцем возлюбив, паству твою хорошо упас, кротко принял мученическую смерть. Потому в вечной славе пребывая, моли о спасении наших душ.

Ин тропарь священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому
глас 2

Ве́ру Правосла́вную непоро́чно соблю́д,/ по́двигом до́брым во святи́тельстве подвиза́лся еси́,/ священному́чениче о́тче Влади́мире,/ и убива́ющим тя рекл еси́:/ Госпо́дь да прости́т вас./ Сего́ ра́ди угото́вася ти вене́ц пра́вды от Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же, я́ко име́яй дерзнове́ние, моли́,/ оправда́ние дарова́ти нам в День Су́дный.

Перевод: Веру Православную непорочно сохранил, подвигом добрым ты подвизался как святитель, священномученик отче Владимир, и убивающим тебя сказал: «Господь, да простит вас». Потому приготовился тебе венец праведности (2Тим.4:8) от Христа Бога нашего, Его же, как имеющий дерзновение, моли даровать нам оправдание в Судный День.

Кондак священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому
глас 2

О́браз Христо́ва милосе́рдия явля́я,/ покро́в и защище́ние па́стве твое́й был еси́,/ святи́телю о́тче Влади́мире,/ в кро́тости страда́ния прие́мля, безбо́жных мучи́телей,/ благословля́я, прости́л еcи́.// Те́мже и нам испроси́ у Христа́ Бо́га дух ми́рен и ве́лию ми́лость.

Перевод: Являя образ Христова милосердия, ты был покровителем и защитой для своей паствы, святитель отче Владимир, с кротостью принимая мучения, безбожных мучителей, благословляя, ты простил. Потому и для нас испроси у Христа Бога дух мирный и великую милость.

Молитва священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому

О, священному́чениче и испове́дниче Христо́в Влади́мире! Услы́ши сле́зныя моли́твы ча́д твои́х и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным и смире́нным приноси́мая. Се́ бо беззако́нии омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́ко ту́чами, обложи́хомся. Но ты́, свя́те Влади́мире, понеси, я́ко си́льный, не́мощи на́ша, не отлуча́йся от на́с ду́хом, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся́ проше́ния и́х во благо́е испо́лни. Ве́руем бо, я́ко твои́х страда́ний ра́ди за оте́чество и лю́ди росси́йския ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и́маши. Его́же умоли́, да укрепи́т ны́ в Правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мом да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, страну́ на́шу да спасе́т от междоусо́бныя бра́ни, па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, прави́телем же су́д и пра́вду, оби́димым заступле́ние, неду́гующим ду́ш и теле́с исцеле́ние. Мы́ же, гре́шнии, твои́м предста́тельством укрепля́еми, восхва́лим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва подоба́ет, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Каноны и Акафисты
Акафист священномученнику Владимиру, Митрополиту Киевскому
Аудио:  

Кондак 1

Избранный пастырю Христова стада и сосуде достойный Божия благодати, веры Православныя поборниче, от безбожников даже до смерти пострадавый, песньми велегласно восхваляем тя, светозарный отче наш Владимире, ты же, дерзновение ко Господу имый, на стезю спасения настави нас, благочестною любовию поющих ти:

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Икос 1

Ангельскою любовию ко Господу горевый и измлада нрав твой долготерпелив и кроток показавый, миру Православному христианин всесовершен явился еси, исповедниче Христов Владимире. Ныне же Трисвятую песнь на небесех со Ангельскими чинми воспеваяй, недостойных нас услыши, на земли со слезами умиления взывающих:

Радуйся, благочестивых родителей преславное рождение.

Радуйся, благое и богодуховенное тех воспитание.

Радуйся, от юности Христу служити возжелавый.

Радуйся, нелицемерную по Бозе ревность показавый.

Радуйся, благоутробия Христова подражателю.

Радуйся, Евангельскаго слова благовествователю.

Радуйся, блистание Божественнаго света.

Радуйся, сияние небесныя благодати.

Радуйся, души верных просвещаяй.

Радуйся, сердца ищущих правды Божией озаряяй.

Радуйся, человече небесный.

Радуйся, ангеле земный.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 2

Видя и разумевая во всяцей скорби и напасти ко спасению душ наших наставление, не уны и не отчаяся, святый Владимире, егда лишился еси сына отрока и любезныя твоея супруги. Но терпеливно скорбь сию подъял еси и утешение в монашестве обрел еси, стопы своя ко служению Единому Христу направляяй. Сподоби же и нас во всех бедах Благоподателя святую волю разумети, не противлятися спасительному Промыслу Его, но присно славити за вся Творца и Бога: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Всевышний приосени тя, пастырю всехвальный наш Владимире, егда избра тебе Господь во епископа святыя Церкве Православныя, во еже день и нощь пещися ти о агнцех Божиих, да ни един убо от них погибнет. Ты же, яко послушник трудолюбный, пастырское делание смиренномудренно творил оси. Тако и ныне, во обителех небесных пребываяй, наставник неусыпный буди нам, на тя надеющимся и глаголющим из глубины сердечныя:

Радуйся, вся красная и сладкая мира сего презревый.

Радуйся, от тленных на нетленная очи духовныя обративый.

Радуйся, епископство яко великий дар Господень восприявый.

Радуйся, обильно в хиротонии благословение небесное стяжавый.

Радуйся, надежный ко спасению путеводителю.

Радуйся, заблуждших неустанный вразумителю.

Радуйся, мудрых века сего мудрейший.

Радуйся, рабе Христов добрейший.

Радуйся, иерарше славный, со святыми почиваяй.

Радуйся, молитв твоих покровом паству присно соблюдаяй.

Радуйся, неусыпаемый в бедах помощниче.

Радуйся, благий о нас печальниче.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 3

Силою Всевышняго незримо укрепляемь, истинное мужество явил еси, преблаженне архипастырю Владимире, егда спасаше от глада и от мора твоя страдающая чада. Зрел еси окрест, яко мнози мором гибляху, оюаче не смутился еси, но Крестом Животворящим и Честным вооружився, прехождаше посреде людей поволжских, помощь подая, печали утоляя. Такожде и нам, духовным гладом истощеваемым и недугом маловерия одержимым, помози предстательством твоим ко Господу, прославляемому присно: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй выну попечение о чадех Божиих, сих отечески к богоугодней жизни направлял еси, постом, молитвою и праведными делы предивный подвиг в подражание святым Христовым показавый. Сего ради твоя пастырския добродетели хваляще, тя, Боголюбче, ублажаем сице:

Радуйся, благоутробия великаго сокровищ.

Радуйся, Божественнаго промышления о нас приятелище.

Радуйся, Святыя Церкве Православныя украшение.

Радуйся, о чадех твоих теплое моление.

Радуйся, о мире паствы твоея рачителю.

Радуйся, от всяких бед усердный наш хранителю.

Радуйся, покрове, на пути спасения нас осеняяй.

Радуйся, столпе огневидный, во тьме неведения нас просвещаяй.

Радуйся, яко корения смущений трудолюбно исторгал еси.

Радуйся, яко терние неверия глаголом попалял еси.

Радуйся, архиерею Божий, Пастыреначальником Христом прославленный.

Радуйся, иерарше Христов, даров Духа Святаго преисполненный.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 4

Бурю велию прещений вражиих отврати от нас молитвами твоими, всеусердный Господа служителю Владимире, и буди нам и ограждение необоримое, яко в животе твоем защититель безмездный был еси всем, Царю Небесному поющим: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша и видя множество напастей мира сего, сам болезни и тяготы терпя, николиже ближния и други забывал еси, милосердне отче наш Владимире, но отеческими попечении всем помогая, ни едино же прошение нуждающихся презрел еси. Научи и нас друг друга тяготы носити, воспевающия и прославляющия тя сице:

Радуйся, любовию Божественною горяй.

Радуйся, за други своя душу не щадяй.

Радуйся, яко многи скорби и труды подъял еси.

Радуйся, яко вся ради Возлюбльшаго тя претерпел еси.

Радуйся, вдовиц и сирых щедрейший питателю.

Радуйся, гонимых и обидимых предстателю.

Радуйся, скорбящим сострадателю.

Радуйся, просящим милости подателю.

Радуйся, чаше, елей милости Божия к нам содержащая.

Радуйся, горо, тучи гнева Господня от нас отводящая.

Радуйся, и по преставлении твоем с нами пребываеши.

Радуйся, яко в селениих небесных почивая, нас не оставляеши.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 5

Боготечная звезда явился еси миру и светильник теплый людем православным, архипастырю Владимире, пастыреначальник в триех стольных градех русских бывый, наипаче же во обличении расколов порадевый, во еже нераздран хитон Христов нешвенный сохранити. Таковому о тебе произволению Господню радующеся, воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видя тя в селениих небесных, зело радуется святый равноапостольный Владимир, имже возсия нам свет Христовы Истины, зане и ты Божественною волею в богохранимем граде Киеве прославился еси, страдальчествуя за Христа во дни великих испытаний. Тако и мы, блаженне, ликовствуем о тебе:

Радуйся, крестителя Руси достойный соименниче.

Радуйся, того неленостный споспешниче.

Радуйся, в стране Русской боголучно возсиявый.

Радуйся, паству твою духовно удобрявый.

Радуйся, богоугодно на земли поживый.

Радуйся, любовию Божественною страх смертный победивый.

Радуйся, священномучениче, за Христову веру пострадавый.

Радуйся, страдальче, дух твой в руце Господу предавый.

Радуйся, смерть вкусивый, тления не знаяй.

Радуйся, с Печерскими отцы во святых пещерах почиваяй.

Радуйся, обители преславней украшение.

Радуйся, монашествующих в ней утешение.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 6

Проповедниче усердный слова Божия, Владимире, многомудрыми вещании твоими лжеучения безбожных обличал еси, от прельщений душепагубных Христова чада сохраняя. Темже удостоился еси непрестанных славословий на земли, воспеваяй в Вышних Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в отечестве своем, исповедниче Христов Владимире, яко новое светило на небесней тверди, сиянием подвигов твоих тьму нечестия разгоняяй и мир православный ублажати тя сице подвизаяй:

Радуйся, крепкая вайе древа правоверия.

Радуйся, богоизбранный посрамителю неверия.

Радуйся, Евангельское слово, яко меч духовный, возлюбивый.

Радуйся, от стрел лукаваго щитом веры ся оградивый.

Радуйся, усты многомудрыми Божественныя истины вещаяй.

Радуйся, пред Богом заступление нам крепкое являяй.

Радуйся, свеще, молитвенным огнем за нас горящая.

Радуйся, драгое миро, в храме Божием благоухающее.

Радуйся, даров небесных неоскудное вместилище.

Радуйся, Божественныя мудрости хранилище.

Радуйся, крепкое падающих возведение.

Радуйся, стоящих право утверждение.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 7

Хотяй прославити тя верою необоримою, даде узрети ти Владыка наш Господь, како безбожницы в обители Печерстей, яко во аде бесы, бесновашася, безстудие творяще и древния святыни оскверняюще. Но сих прещений вражиих не убоявся, богоизбранный отче наш Владимире, Единому Заступнику от всяких зол усердная моления вознесл еси, взывая неослабне Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новый образ милосердия явил еси нам, мучениче и святителю Владимире, егда пред кончиною благословил еси мучители твоя. Таковому твоему незлобию дивящеся и в тебе неизреченну славу Человеколюбца зряще, славословим тя и восхваляем сице:

Радуйся, милосердия небеснаго зерцало.

Радуйся, Христовы Церкве твердое забрало.

Радуйся, прерадостное наше утешение.

Радуйся, лукавым силам устрашение.

Радуйся, молитися за недруги учивый.

Радуйся, и сам мучители твоя простивый.

Радуйся, яко тобою безумнии глумителие посрамляются.

Радуйся, яко тобою сила Божия является.

Радуйся, всечестно почитаемый на земли.

Радуйся, венцем нетленным украшенный на небеси.

Радуйся, яко с преподобными отцы во веки пребываеши.

Радуйся, яко отечество наше купно с теми защищаеши.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 8

Страннолепен и великоименит, исповедниче Христов Владимире, яко радетель неусыпный о Господнем доме был еси, молитвы и труды твоя на благоустроение храмов направляя. О чиннем же богослужении и доброгласнем пении ревнуя, награду велию у Господа снискал еси, в небесных вертоградех Ангелы пет быти. Мы же, зряще ныне разоренных храмов восстановление и лепоты церковныя поновление, к тебе взываем: помози воздвигнути святыя храмы в душах наших и добродетельми их украсити, с тобою купно воспевающе Благоподателю и Жизнодавцу: Аллилуиа.

Икос 8

Всея земли Русския архипастырю, первый из новомучеников во время лютое гонений на православных христиан пострадавый, зовем тя, благодать стяжавшаго молитися за мир: не премолчи о нас, к священней твоей раце припадающих и во умилении поющих песнь тебе:

Радуйся, крест свой на рамена, Христу последуя, подъявый.

Радуйся, стезю страданий за Него избравый.

Радуйся, мудрейший странниче, иский отечества небеснаго.

Радуйся, угодниче Христов, презревый вся земная.

Радуйся, дому Божию надежный страже и хранителю.

Радуйся, иереев добрый попечителю.

Радуйся, кающихся с Богом примирителю.

Радуйся, Спасителя возлюбльших покровителю.

Радуйся, достойный Ангелов собеседниче.

Радуйся, Апостолом Христовым сопрестольниче.

Радуйся, благоприятную ко Господу молитву возсылаяй.

Радуйся, теплою молитвою твоею державу нашу согреваяй.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 9

Вси чини Ангельстии и святителей лик удивишася, зряще тя, Владимире, новаго мученика, в пострадавшей и поруганней земли Русской просиявшаго. Мы же ныне прославляюще подвиг твой, ко Господу и Спасу нашему взываем: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия богомудрый Церкве Православныя и доблий воин Христов был еси, священномучениче препрославленный Владимире. Имеяй сердце мягко, аки воск, волю же тверду, аки адамант, не клонился еси семо и овамо ни пред властию людскою, ниже пред обстоянии мирскими, и сего ради поношения претерпел еси. Верность Господу Единому хранивый выну, услыши ныне песнь победную сию:

Радуйся, воине Христов непобедимый.

Радуйся, в терпении твердейший адаманте невредимый.

Радуйся, яко неблагомыслящих наветы претерпел еси.

Радуйся, яко от яростных поношения приял еси.

Радуйся, сердец смятенных умирителю.

Радуйся, от озлобления на нас враждующих хранителю.

Радуйся, духовных совершенств высото.

Радуйся, смирения христианскаго глубино.

Радуйся, русских мучеников удобрение.

Радуйся, архиереев православных похваление.

Радуйся, яко от неверия избавляеши.

Радуйся, яко от малодушия исцеляеши.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 10

Спасительнаго о нас промысла сияние явися нам, егда страдальческую смерть приял еси, священнопроповедниче Владимире, ты бо жертва непорочная и явился еси ходатай за людей православных, отступлением от веры согрешивших. Мы же ныне сокрушенным сердцем со слезами о спасении страны Русския молящеся, к Судии Благоутробному взываем: Аллилуиа.

Икос 10

Стено и ограждение державы нашея, святителю Владимире, радетель неустанный о уставех православных был еси. Сохрани и ныне нас от пагубныя ереси, огради от раздирания Церквей, упаси от соблазнения лжеученьми, да пребудем в лоне Церкве истинныя. Твоего же ради заступления неустанно вопием ти сице:

Радуйся, Православия неблазненный ревнителю.

Радуйся, шатания Церквей искоренителю.

Радуйся, Церковных Таинств благочестный совершителю.

Радуйся, в Небесный Иерусалим путеводителю.

Радуйся, мечу, раскол и ересь посецаяй.

Радуйся, небесный громе, гордых устрашаяй.

Радуйся, Евангельскаго света чудное блистание.

Радуйся, за правду поносимых упование.

Радуйся, Господню волю сотворивый.

Радуйся, Христовы заповеди сохранивый.

Радуйся, яко честную кровь за веру пролиял еси.

Радуйся, яко блаженство неотъемлемое стяжал еси.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 11

Пение похвальное, еже приносим ти, богоблагодатный пастырю Владимире, несть довольно восхвалити яко подобает тя, благочестное вместилище Святаго Духа, но всехвальных ради добродетелей твоих вопием ти: моли Господа о нас, студными грехми окалявшихся, да низпослет чудеса неизреченныя Своея милости на нас, с тобою вкупе днесь поющих Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Светодательная свеща явился еси нам, исповедниче Христов и пастырю святый Владимире, разгоняяй нощь нечестия и освещаяй путь во тьме ходящих. Ныне убо умоляти не престай Христа Спаса и Владыку нашего, да не даст нам уклонитися стези, ко спасению нас, грешных, приводящия, но сподобит нас во Царствии Своем тя со Ангелы святыми воспевати:

Радуйся, несокрушенный щите, защищаяй благочестие.

Радуйся, мечу победный, посецаяй злочестие.

Радуйся, блуждающих в духовном мраце окормителю.

Радуйся, честнейший преподобия хранителю.

Радуйся, светильниче Господень, Церковь озаряяй.

Радуйся, молящихся ти души умиряяй.

Радуйся, яко недугующих исцеляеши.

Радуйся, яко окамененных сердцем оживляеши.

Радуйся, печальниче болящим и безпомощным.

Радуйся, заступниче убогим и обидимым.

Радуйся, яко помраченных просвещаеши.

Радуйся, яко просвещенных утверждаеши.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 12

Благодать дадеся ти от Бога, отче приснославимый Владимире, во еже быти нерушимым каменем Христовы Церкве. Твоему же образу желающе всем сердцем подражати, умоляем тя, блаженне, непрестанно: заступи, да не прельстят нас чудеса, силою лукаваго творимая, ниже лжепророцы соблазнят. Но во единомыслии и правоверии вся христианы сохрани, прославляющия Бога Истиннаго: Аллилуиа.

Икос 12

Поем праведное житие твое, восхваляем пречестное твое имя, почитаем за Христа страдания твоя, удивляемся духовней твоей крепости, радуемся славному обретению мощей твоих, новомучениче святый Владимире, и любовию, воспоминающе о подвизех твоих, восписуем ти хваления сия:

Радуйся, победоносною светлостию облеченный.

Радуйся, святительскому лику сопричтенный.

Радуйся, споспешниче усердный ада Разрушителя.

Радуйся, последователю верный распятаго Учителя.

Радуйся, за веру и отечество живот свой положивый.

Радуйся, архиерею добрый, Богу Человеколюбцу угодивый.

Радуйся, яко живот твой непорочен сохранивый.

Радуйся, яко до смерти верен Господу пребывый.

Радуйся, венцем победным паче звезд на небеси блистаяй.

Радуйся, тимпане сладкозвучный, славу Божию бряцаяй.

Радуйся, во отечестве небеснем ныне пребываяй.

Радуйся, и о земнем отечестве твоем не забываяй.

Радуйся, Владимире, негасимый Православия светильниче.

Кондак 13

О страдальче многосветлый и святителю Христов Владимире! Приими малое хваление сие, в простоте сердечней возносимое. Вонми гласу недостойному молящихся тебе и твоими скорыми ко Господу прошении умоли Его пробавити благоутробие Свое на ны, да сподобимся в блаженней радости воспевати Ему славу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Молитва

О священномучениче и исповедниче Христов Владимире! Услыши слезныя молитвы чад твоих и воздыхания, сердцем сокрушенным и смиренным приносимая. Се бо беззаконии омрачихомся и того ради бедами, яко тучами, обложихомся. Но ты, святе Владимире, понеси, яко сильный, немощи наша, не отлучайся от нас духом, да не разлучимся в конец от любве Божия. Призри милостивно на предстоящия и молящияся пред святою иконою твоею и вся прошения их во благое исполни. Веруем бо, яко твоих страданий ради за отечество и люди российския велие дерзновение ко Господу имаши. Егоже умоли, да укрепит ны в Православии и единомыслии, и непоколебимом даже до смерти исповедании веры Христовы, страну нашу да спасет от междоусобныя брани, пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых, правителем же суд и правду, обидимым заступление, недугующим душ и телес исцеление. Мы же, грешнии, твоим предстательством укрепляеми, восхвалим Господа Иисуса Христа, Емуже слава подобает, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.