Преподобный Василий ДекаполитЖитие

Пре­по­доб­ный Ва­си­лий ис­по­вед­ник был ино­ком и по­стра­дал в цар­ство­ва­ние ико­но­бор­ца Льва Ис­ав­ра (717–741). Ко­гда на­ча­лось го­не­ние на по­чи­та­те­лей свя­тых икон, свя­той Ва­си­лий вме­сте со сво­им спо­движ­ни­ком пре­по­доб­ным Про­ко­пи­ем (па­мять 27 фев­ра­ля) был пре­дан мно­гим ис­тя­за­ни­ям и за­клю­чен в тем­ни­цу, где оба му­че­ни­ка то­ми­лись дол­гое вре­мя, до са­мой смер­ти нече­сти­во­го им­пе­ра­то­ра. Ко­гда свя­тых ис­по­вед­ни­ков Ва­си­лия и Про­ко­пия осво­бо­ди­ли вме­сте с дру­ги­ми по­чи­та­те­ля­ми свя­тых икон, они про­дол­жи­ли свой ино­че­ский по­двиг, на­став­ляя мно­гих в пра­во­слав­ной ве­ре и доб­ро­де­тель­ной жиз­ни. В 750 го­ду пре­по­доб­ный Ва­си­лий мир­но скон­чал­ся.

См. так­же:

Па­мять пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Ва­си­лия Ис­по­вед­ни­ка свт. Ди­мит­рий Ро­стов­ский Память преподобного Василия Исповедника, подвизавшегося со святым Прокопием Декаполитом иером. Макарий Симонопетрский

 


Молитвы
Тропарь преподобному Василию Декаполиту
глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се, о́тче наш Васи́лие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Житель пустыни – ты и телом подобен Ангелам, и чудотворцем стал, Богоносный отец наш, Василий. Постом, бдением, молитвой приняв Небесные дарования, исцеляешь больных и души приходящих к тебе с верой. Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеление.

Кондак преподобному Василию Декаполиту
глас 2

С высоты́ прии́м Боже́ственное открове́ние,/ изше́л еси́, му́дре, от среды́ молв/ и, мона́шествовав преподо́бно,/ чуде́с прия́л еси́ де́йство/ и неду́ги исцеля́ти благода́тию,// Васи́лие всеблаже́нне свяще́ннейший.

Перевод: С Небес получив Божественное откровение, ты ушел, мудрый, из середины волнений [речь об объявшей Империю иконоборческой ереси], и вел монашескую жизнь, преподобный, ты получил силу творить чудеса и исцелять болезни благодатью, Василий всеблаженный и священнейший.


Каноны и Акафисты
Канон святому преподобному Василию Декаполиту

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Восхожде́ние на ка́мени положи́в, о́тче, ве́ры, напа́стей не убоя́лся еси́ стремле́ния, но непоколеби́мь пребы́л еси́, я́ко доброде́тели побо́рник и я́ко ца́рствия тезоимени́т.

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха тя́ укрепи́вши, боле́зненныя ра́ны претерпе́ти утверди́ и победоно́сца показа́ на мучи́теля суему́дреннаго.

Сострада́льца и сво́ина му́дра, о́тче, получи́л еси́, доброде́тельми преспева́юща при́сно, с ни́мже, ра́дуяся, пребога́те, по́двиг страда́ния проше́л еси́ муче́нием.

Богоро́дичен: Предста́тельницу, и спасе́ния хода́таицу, и сте́ну необори́му, Тя́ предлага́ю моея́ жи́зни, Богоро́дице Всепе́тая, Бо́га ро́ждшую, Благоде́теля всея́ тва́ри.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Напра́вил еси́ усе́рдно твое́ се́рдце к Бо́гу, преподо́бне, по́стною благода́тию и испове́данием просия́л еси́.

Во́инство восприи́м и всеору́жие Креста́, победи́л еси́ мы́сленнаго зми́я и чу́вственнаго, о́тче, льва́.

Соблю́дше благочести́ве, е́же по о́бразу души́, преподо́бнии, Христо́в пречи́стый чту́ще о́браз, пострада́сте.

Богоро́дичен: Благослови́ся Тобо́ю пе́рвая кля́тва, и тле́нием держи́мое естество́ на́ше, Чи́стая, нетле́ние прия́т.

Седа́лен, гла́с 3.

Бога́тство тле́нное и сла́ву теку́щую оста́вив, небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву, о́тче, вои́стинну, блаже́нне, ве́чную. Те́мже блажи́м свято́е твое́ успе́ние и, торжеству́юще, в не́м вопие́м ти́: помина́й на́с, к Бо́гу име́я дерзнове́ние, Васи́лие.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Недомы́сленно и непостижи́мо е́сть, Влады́чице Богора́дованная, е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство, и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х, Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Крестобогоро́дичен: Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́, ви́дящи Тя́ ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше: что́ Тебе́ воздаде́ евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный, и́же мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мо́й, даро́в наслади́выйся? Пою́ Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко красно́ твое́, всеблаже́нне, терпе́ние, в ста́рости ю́ностную показу́я, преподо́бне, тве́рдость, в не́йже взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Соедине́н любо́вию твоему́ Влады́це и Того́ по́мощию оде́явся, боле́зни не чу́вствовал еси́ плотски́я, взыва́я же, пе́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ца́рства я́ко тезоимени́т небе́снаго, и́же к нему́ веду́щим путе́м ше́ствовал еси́, спу́тника обре́т Проко́пия, зову́ща: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о, Де́во, и по Рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́мже немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несумне́нною зове́м.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Ты́, преподо́бне, све́тло подвиза́лся еси́, Васи́лие, льво́ву укори́в неукроти́мую де́рзость, и нра́в неразу́мный.

Равномо́щна обре́т Проко́пия в труде́х, соверша́еши страда́ние преспе́янии многообра́зными, боже́ственне венча́емь.

Ны́не ви́диши мы́сленно Христа́, Его́же возжела́л еси́ и Его́же издале́ча явле́ния де́йственно ви́дел еси́, преблаже́нне свяще́ннейше.

Богоро́дичен: Тя́, ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́, утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Раче́нием Ца́рствие вы́шнее восприе́мь, земна́го царя́ несмы́сленный нра́в, и повеле́ния, и за́поведи, богоно́се, до́блественне пренебре́гл еси́.

На́г у́бо су́щих на земли́, му́дростне подвиза́лся еси́, оде́ян же Боже́ственною си́лою, яви́лся еси́ венцено́сец, я́ко победи́в безбо́жных мучи́телей противле́ние.

Богоро́дичен: Се́ ны́не проро́ков исполня́ются пропове́дания Тебе́, Де́ве, ро́ждшей проро́ки дре́вле пропове́даннаго и исполня́ющаго прорече́нная Ду́ха благода́тию.

Конда́к, гла́с 2.

С высоты́ прии́мь Боже́ственное открове́ние, изше́л еси́, му́дре, от среды́ мо́лв и, мона́шествовав преподо́бно, чуде́с прия́л еси́ де́йство и неду́ги исцеля́ти благода́тию, Васи́лие всеблаже́нне свяще́ннейший.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Укрепле́н Боже́ственною си́лою, о́тче, обличи́л еси́ вся́, честна́го о́браза Христо́ва отмета́ющияся, я́ко пребезу́мны, — благослове́н еси́, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Возде́лана и очище́на воздержа́нием, о́тче, и поще́нием возсия́вша терпели́вно, Христо́с тя́ прия́т, — благослове́н еси́, — зову́ща, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Я́ко Богоро́дицу и Цари́цу всея́ тва́ри, вси́ ве́рнии, пое́м Тя́, Чи́стую, и е́же — ра́дуйся, — Тебе́ взыва́ем, — благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Те́ло, богоно́се, и у́м во всепло́дие Христу́ прине́сл еси́, я́ко всесожже́ние соверше́но огне́м све́дения, и пла́менем ра́н всесожега́емь, и зовы́й: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Погна́в твоя́ враги́ и гони́мь, о́тче, низложи́л еси́ и попра́л еси́, преподо́бне, безу́мие высокому́дреннаго, неукроти́мы ви́дя тебе́ му́чащия, взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́коже не́кий худо́жник, на́м уче́ньми изря́ден яви́лся еси́, пребога́те: пе́рвее бо воздержа́ние к страда́нием му́жественнейше предложи́л еси́, сострада́льца име́я ученика́ Проко́пия, и вопию́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Две́рь светоно́сну небе́сную Тя́ имену́ем, е́юже про́йде Бо́г и воплоти́ся, Пречи́стая, безпло́тный пе́рвее, я́ко Бо́г и Отцу́ Сы́й Единосу́щен, Ему́же вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Вся́ко чу́вство, о́тче, ны́не превозше́д, ко Влады́це, ра́дуяся, преше́л еси́ любо́вию, твои́х подвиго́в бога́тство обра́в — а́нгельскую красоту́ и рая́ сла́дость непреста́нную.

С твои́м ученико́м и сострада́льцем восприе́мля, богоно́се, блаже́нных наде́жду и ве́чнующее весе́лие, ва́ше торжество́ творя́щих назира́йте.

От земли́ к небе́сному наслажде́нию, венцено́сцы, преста́вльшеся, иде́же святы́х собо́ри и а́нгел боже́ственная во́инства, учени́к сосло́вие ва́шими моли́твами спаса́йте.

Богоро́дичен: Расто́ргни плени́цы прегреше́ний Тя́ пою́щих, Богома́ти, уста́ви стремле́ния напа́стей, грехо́вную ути́ши молву́, бу́рю сокруши́ бе́д, Ма́ти Де́во.

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.