Священномученик Сергий Стрельников ПресвитерЖитие

Сер­гий Стрель­ни­ков ро­дил­ся 24 сен­тяб­ря/7 ок­тяб­ря 1887 го­да, в ка­нун празд­ни­ка пре­по­доб­но­го Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, в се­ле Шул­ка Вят­ской гу­бер­нии в се­мье диа­ко­на Алек­сандра Стрель­ни­ко­ва. 14 июня 1911 го­да Сер­гий Алек­сан­дро­вич окон­чил по пер­во­му раз­ря­ду Вят­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, и 12 ян­ва­ря 1912 го­да он был опре­де­лен учи­те­лем в Бо­го­род­ско-По­лян­скую цер­ков­но-при­ход­скую шко­лу Яран­ско­го уез­да Вят­ской гу­бер­нии, а 1 сен­тяб­ря то­го же го­да пе­ре­ме­щен на ана­ло­гич­ную долж­ность в се­ло Му­шу, рас­по­ла­гав­ше­е­ся в том же уез­де. Вско­ре С.А. Стрель­ни­ков был ру­ко­по­ло­жен во диа­ко­на, а 14 но­яб­ря 1912 го­да — во свя­щен­ни­ка с на­зна­че­ни­ем в Ми­ха­и­ло-Ар­хан­гель­скую цер­ковь се­ла Ко­ля­нур Яран­ско­го уез­да. На дан­ном при­хо­де ба­тюш­ка про­слу­жил до 7 ян­ва­ря 1916 го­да, а за­тем по лич­но­му про­ше­нию был пе­ре­ве­ден в Пред­те­чен­скую цер­ковь се­ла Ор­шан­ка, где и под­ви­зал­ся до кон­ца сво­ей жиз­ни.

На про­тя­же­нии сво­е­го слу­же­ния в до­ре­во­лю­ци­он­ное вре­мя отец Сер­гий, как и боль­шин­ство свя­щен­ни­ков то­го вре­ме­ни, за­ни­мал­ся ак­тив­ной про­све­ти­тель­ской де­я­тель­но­стью: пре­по­да­вал За­кон Бо­жий в Ба­бин­ском зем­ском учи­ли­ще (1912–1915 гг.), Ви­дя­нин­ском зем­ском учи­ли­ще, Ор­шан­ском двух­класс­ном зем­ском учи­ли­ще, Ор­шан­ском выс­шем на­чаль­ном учи­ли­ще (1916–1917 гг.). С де­каб­ря 1912 го­да ба­тюш­ка со­сто­ял чле­ном Мис­си­о­нер­ско­го об­ще­ства, с 1915 го­да вхо­дил в Брат­ство свя­ти­те­ля Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, об­ра­зо­ван­ное в Вят­ской епар­хии.

Тру­ды свя­щен­ни­ка Сер­гия Стрель­ни­ко­ва на ни­ве Хри­сто­вой по­лу­чи­ли при­зна­ние. 7 мар­та 1915 го­да, к празд­ни­ку Свя­той Пас­хи, Прео­свя­щен­ней­шим Ни­кан­дром (Фе­но­ме­но­вым), епи­ско­пом Вят­ским и Сло­бод­ским за от­лич­но-усерд­ную служ­бу он был на­граж­ден на­бед­рен­ни­ком, в 1919 го­ду — ску­фьей. В со­хра­нив­ших­ся кли­ро­вых ве­до­мо­стях тех лет о нем за­пи­са­но: «По­ве­де­ния очень хо­ро­ше­го».

В Пред­те­чен­ской церк­ви се­ла Ор­шан­ка отец Сер­гий про­слу­жил бо­лее 20 лет. В го­ды со­вет­ской вла­сти, как и все свя­щен­но­слу­жи­те­ли, он был ли­шен граж­дан­ских прав, не раз об­ла­гал­ся непо­силь­ны­ми на­ло­га­ми, под­вер­гал­ся дру­гим при­тес­не­ни­ям. Храм се­ла Ор­шан­ка несколь­ко раз ока­зы­вал­ся под угро­зой за­кры­тия, но тру­да­ми свя­щен­ни­ка и ве­ру­ю­щих при­ход­скую жизнь уда­ва­лось со­хра­нить. В 1933 го­ду за рев­ност­ное слу­же­ние Церк­ви Бо­жи­ей отец Сер­гий был воз­ве­ден в сан про­то­и­е­рея.

В 1936 го­ду цер­ковь в Ор­шан­ке все-та­ки за­кры­ли, пе­ре­дав зда­ние под зер­но­склад. Ба­тюш­ка сно­сил все это тер­пе­ли­во, про­дол­жал ис­пол­нять свой пас­тыр­ский долг, со­вер­шая бо­го­слу­же­ния на до­му, а в ян­ва­ре 1937 го­да бла­го­сло­вил сбор под­пи­сей за от­кры­тие хра­ма. И до сей по­ры вспо­ми­на­ют об от­це Сер­гии на Ор­шан­ском при­хо­де как о че­ло­ве­ке со­стра­да­тель­ном, тру­до­лю­би­вом и от­зыв­чи­вом. В са­мых обыч­ных жи­тей­ских де­лах он был под­держ­кой для сво­их од­но­сель­чан: по­мо­гал лю­дям хле­бом, участ­во­вал в об­щих сель­ско­хо­зяй­ствен­ных ра­бо­тах, вме­сте со все­ми ту­шил по­жа­ры в се­ле. Ко­неч­но, отец Сер­гий пред­ви­дел свою судь­бу, об­щую для всех ис­тин­ных слу­жи­те­лей Церк­ви то­го вре­ме­ни. По вос­по­ми­на­ни­ям оче­вид­цев, ба­тюш­ке неод­но­крат­но пред­ла­га­ли скрыть­ся, но он ка­те­го­ри­че­ски от­ка­зал­ся оста­вить паст­ву.

26 июля 1937 го­да про­то­и­е­рей Сер­гий Стрель­ни­ков был аре­сто­ван по лож­но­му об­ви­не­нию в си­сте­ма­ти­че­ском ве­де­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной аги­та­ции и за­клю­чен под стра­жу в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния Ор­шан­ско­го от­де­ла ми­ли­ции с по­сле­ду­ю­щим на­прав­ле­ни­ем в Йош­кар-Олин­скую тюрь­му. В хо­де след­ствия ба­тюш­ка был до­про­шен два­жды 29 июля 1937 го­да и ви­нов­ным се­бя не при­знал. 8 ав­гу­ста 1937 го­да со­сто­я­лось за­се­да­ние трой­ки НКВД по МАССР, на ко­то­ром про­то­и­е­рей Сер­гий Стрель­ни­ков был при­го­во­рен к рас­стре­лу. При­го­вор при­ве­ли в ис­пол­не­ние в тот же день, в 15 ча­сов. По­хо­ро­нен отец Сер­гий в брат­ской мо­ги­ле на так на­зы­ва­е­мой Мен­дур­ской до­ро­ге непо­да­ле­ку от Йош­кар-Олы.

16 июля 2005 го­да на за­се­да­нии Свя­щен­но­го Си­но­да Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви под пред­се­да­тель­ством Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о при­чис­ле­нии про­то­и­е­рея Сер­гия Стрель­ни­ко­ва к ли­ку свя­тых Но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских. Чин про­слав­ле­ния был со­вер­шен 19 сен­тяб­ря 2005 го­да в Ми­ро­но­сиц­ком мо­на­сты­ре Йош­кар-Олин­ской епар­хии. В де­каб­ре 2005 го­да бы­ли об­ре­те­ны мо­щи но­во­про­слав­лен­но­го свя­то­го, ко­то­рые в на­сто­я­щее вре­мя на­хо­дят­ся в до­мо­вом хра­ме ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Тро­е­ру­чи­ца» в зда­нии Йош­кар-Олин­ско­го епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния.

Сво­ей жиз­нью, за­вер­шив­шей­ся му­че­ни­че­ской кон­чи­ной, свя­щен­но­му­че­ник Сер­гий Стрель­ни­ков явил при­мер кро­то­сти и тер­пе­ния, вер­но­сти пас­тыр­ско­му дол­гу. Мо­лит­ва­ми его да укре­пит Гос­подь и нас в тер­пе­ли­вом несе­нии жиз­нен­но­го кре­ста и ис­пол­не­нии хри­сти­ан­ских доб­ро­де­те­лей.

Ис­точ­ник: http://pstgu.ru


Молитвы
Тропарь священномученику Сергию Стрельникову
глас 1

Орша́нския ве́си о́трасль доброцветную и Мари́йския земли́ благоле́пное украше́ние, но́ваго му́ченика Христо́ва Се́ргия почти́м, житие́ бо многоско́рбное в гоне́ниих лю́тых доброде́тельне соверши́в и сла́вне в по́двиге сконча́в, Боже́ственною сла́вою на Небесе́х обогати́лся е́сть. Ны́не же предстоя́ престо́лу Подвигополо́жника Христа́ Бо́га на́шего, мо́лит непреста́нно о все́х на́с.

Перевод: Села Оршанка росток отлично цветущий и Марийского края прекрасное украшение, нового мученика Христова Сергия почтим, ибо он добродетельно совершив полное многих скорбей житие в лютых гонениях и закончив его славно в подвиге, обогатился Божественной славой на небесах. Сейчас же, предстоя престолу Подвигоположника Христа Бога нашего, молит не переставая обо всех нас.

Кондак священномученику Сергию Стрельникову
глас 2

В моли́твах твои́х не оскудева́я, о́тче святы́й, и предста́тельством огражда́я притека́ющих к тебе́, бу́ди на́м все́м, ве́рою чту́щим па́мять твою́, просвеще́ние со́вести и очище́ние нра́вов, я́ко да и мы́, боже́ственною благода́тию вооружи́вшеся, возлю́бим, я́коже и ты́, у́зкий пу́ть, священному́чениче преблаже́нне Се́ргие.

Перевод: Молитвы свои не прекращая, отче святой, и покровительством своим защищая обращающихся к тебе, будь для всех нас, с верой почитающих память твою, просвещением совести и очищением нравов, чтобы и мы, вооружившись Божественной благодатью, возлюбили, как и ты, узкий путь, священномученик преблаженный Сергий.

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.