Священномученик Петр (Зверев), Воронежский АрхиепископЖитие

Свя­щен­но­му­че­ник Петр ро­дил­ся 18 фев­ра­ля 1878 го­да в Москве в се­мье свя­щен­ни­ка и в кре­ще­нии на­ре­чен был Ва­си­ли­ем. Его отец, Кон­стан­тин Зве­рев, слу­жил сна­ча­ла в хра­ме Вос­кре­се­ния Сло­ву­ще­го в се­ле Виш­ня­ки под Моск­вой, а за­тем был на­зна­чен на­сто­я­те­лем хра­ма свя­то­го бла­го­вер­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Алек­сандра Нев­ско­го при до­ме мос­ков­ско­го гу­бер­на­то­ра. По­сле убий­ства ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Моск­вы ве­ли­ко­го кня­зя Сер­гея Алек­сан­дро­ви­ча отец Кон­стан­тин пе­ре­шел слу­жить в Сер­ги­ев­ский храм при Чу­до­вом мо­на­сты­ре в Крем­ле.
У от­ца Кон­стан­ти­на и его же­ны Ан­ны бы­ло чет­ве­ро де­тей: три сы­на — Ар­се­ний, Кас­си­ан и Ва­си­лий и дочь Вар­ва­ра. Ха­рак­те­ры бра­тьев опре­де­ли­лись с дет­ства и бы­ли весь­ма раз­лич­ны. Ар­се­ний лю­бил пи­сать раз­ные бу­ма­ги — и стал чи­нов­ни­ком. Кас­си­ан иг­рал в вой­ну — и стал офи­це­ром, был убит на фрон­те в 1914 го­ду. Ва­си­лий лю­бил иг­рать в цер­ков­ную служ­бу.
В ран­нем дет­стве он то­ро­пил­ся по­пасть к на­ча­лу бо­го­слу­же­ния в при­ход­ской храм в Виш­ня­ках, и на служ­бу хо­дил все­гда вме­сте с от­цом. Зво­нарь, ви­дя иду­ще­го свя­щен­ни­ка, уда­рял три ра­за в ко­ло­кол, и маль­чик счи­тал, что два ра­за зво­нят от­цу, а тре­тий — ему.
Впо­след­ствии он ино­гда рас­ска­зы­вал о се­бе де­тям в на­зи­да­ние. «В дет­стве я был очень тол­стый и пух­лый, и взрос­лые лю­би­ли ме­ня тис­кать, а я это­го не лю­бил и вел се­бя со­от­вет­ствен­но. И вот ви­жу сон. Си­дит за сто­лом Спа­си­тель в си­ней и крас­ной одеж­де и дер­жит ме­ня на ру­ках. А под сто­лом — страш­ная со­ба­ка. Спа­си­тель бе­рет мою ру­ку и про­тя­ги­ва­ет под стол со­ба­ке со сло­ва­ми: “Ешь ее, она де­рет­ся”. Я проснул­ся, и с тех пор уже ни­ко­гда не драл­ся, а во всем ста­рал­ся се­бя сдер­жи­вать, не сер­дить­ся и не де­лать ни­че­го дур­но­го. Вам, маль­чиш­кам, все­гда хо­чет­ся по­про­бо­вать ку­рить. А у нас отец стро­гий был, он нам од­на­жды ска­зал: “Ес­ли кто бу­дет ку­рить, гу­бы ото­рву!” Но по­про­бо­вать все-та­ки хо­те­лось. Вы­ку­рил я па­пи­ро­су и по­шел в цер­ковь. Бы­ло Про­ще­ное вос­кре­се­нье. За­пе­ли: “Не от­вра­ти ли­ца Тво­е­го от от­ро­ка Тво­е­го, яко скорб­лю, ско­ро услы­ши мя...” Это бы­ло са­мое мое лю­би­мое пес­но­пе­ние. Но тут у ме­ня нестер­пи­мо за­кру­жи­лась го­ло­ва, и при­шлось мне вый­ти из хра­ма. С тех пор я уже не про­бо­вал ку­рить»[1].
В 1895 го­ду Ва­си­лий окон­чил гим­на­зию и по­сту­пил на ис­то­ри­ко-фило­ло­ги­че­ский фа­куль­тет Мос­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. В 1899 го­ду он по­дал про­ше­ние с прось­бой за­чис­лить его на пер­вый курс Ка­зан­ской Ду­хов­ной ака­де­мии, и по­сле про­ве­роч­ных ис­пы­та­ний со­вет Ка­зан­ской Ду­хов­ной ака­де­мии по­ста­но­вил при­нять его в чис­ло сту­ден­тов.
19 ян­ва­ря 1900 го­да рек­тор Ка­зан­ской Ду­хов­ной ака­де­мии епи­скоп Ан­то­ний (Хра­по­виц­кий) в ака­де­ми­че­ском хра­ме по­стриг Ва­си­лия в мо­на­ше­ство, на­рек­ши ему имя Петр, в честь свя­ти­те­ля Пет­ра, мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ско­го. В ка­че­стве стар­ца вос­при­ем­ни­ка в Ка­зан­ской ака­де­мии в те го­ды при­сут­ство­ва­ли или иеро­мо­нах кре­сто­вой церк­ви Пан­те­ле­и­мон, или схи­ар­хи­манд­рит Сед­мио­зер­ной Бо­го­ро­диц­кой Воз­не­сен­ской пу­сты­ни Гав­ри­ил (Зы­ря­нов). По­сле по­стри­га епи­скоп Ан­то­ний пре­по­дал но­во­по­стри­жен­но­му на­зи­да­тель­ное по­уче­ние, и тот в пред­не­се­нии све­чей и в со­про­вож­де­нии ино­че­ству­ю­щей бра­тии от­пра­вил­ся в свою ке­лью, где епи­скоп Ан­то­ний, вру­чая ему ико­ну, ска­зал сло­во по­уче­ния на но­вую жизнь. 23 ян­ва­ря 1900 го­да мо­нах Петр был ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на, а 15 июня то­го же го­да — во иеро­мо­на­ха[2].
В 1902 го­ду иеро­мо­нах Петр был удо­сто­ен сте­пе­ни кан­ди­да­та бо­го­сло­вия с пра­вом пре­по­да­ва­ния в се­ми­на­рии за дис­сер­та­цию «Эк­зе­ге­ти­че­ский ана­лиз пер­вых двух глав По­сла­ния апо­сто­ла Пав­ла к Ев­ре­ям»[3]. 4 сен­тяб­ря 1902 го­да он был на­зна­чен пре­по­да­ва­те­лем Свя­щен­но­го Пи­са­ния в Ор­лов­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, а 27 сен­тяб­ря то­го же го­да пе­ре­ме­щен на долж­ность мос­ков­ско­го епар­хи­аль­но­го мис­си­о­не­ра. Ос­нов­ным ме­стом его слу­же­ния стал Князь-Вла­ди­мир­ский храм при Мос­ков­ском епар­хи­аль­ном до­ме, ос­но­ван­ном тру­да­ми и за­бо­та­ми мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ско­го Вла­ди­ми­ра (Бо­го­яв­лен­ско­го). Сю­да сте­ка­лись ос­нов­ные ду­хов­ные си­лы, здесь про­по­ве­до­ва­ли луч­шие про­по­вед­ни­ки Моск­вы, сре­ди ко­то­рых иеро­мо­нах Петр за­нял до­стой­ное ме­сто. Уро­же­нец Моск­вы, знав­ший мос­ков­скую паст­ву еще по при­хо­ду от­ца, столк­нув­шись с но­вы­ми про­бле­ма­ми, ко­гда мно­же­ство лю­дей ока­за­лись не про­све­щен­ны­ми све­том пра­во­сла­вия, он рев­ност­но взял­ся за де­ло: ча­сто слу­жил и за каж­дым бо­го­слу­же­ни­ем про­по­ве­до­вал; две­ри его квар­ти­ры в Епар­хи­аль­ном до­ме бы­ли все­гда от­кры­ты для во­про­ша­ю­щих, и бы­ва­ло, что по­след­ние по­се­ти­те­ли ухо­ди­ли от него за пол­ночь, а утром иеро­мо­нах Петр уже то­ро­пил­ся на бо­го­слу­же­ние.
Мит­ро­по­лит Вла­ди­мир, ви­дя рев­ност­ное слу­же­ние мо­ло­до­го пас­ты­ря, ре­ко­мен­до­вал его на ва­кант­ное ме­сто ин­спек­то­ра Нов­го­род­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии, ку­да тот и был на­зна­чен 30 июня 1906 го­да.
Од­на­ко враг спа­се­ния ро­да че­ло­ве­че­ско­го — диа­вол через злых лю­дей вос­стал на по­движ­ни­ка, — они ста­ли кле­ве­тать на иеро­мо­на­ха Пет­ра. По­чти каж­дый ме­сяц обер-про­ку­рор Свя­тей­ше­го Си­но­да по­лу­чал ано­ним­ные до­но­сы. В до­но­сах кле­вет­ни­ки сре­ди про­че­го пи­са­ли, что иеро­мо­нах Петр на­са­ди­тель раз­вра­та, лже­мо­нах, скры­ва­ю­щий­ся под ли­чи­ной свя­то­го, и они ни­ко­гда не до­пу­стят про­дви­же­ния его по иерар­хи­че­ской лест­ни­це: «с него сни­мем мит­ры, со­бьем ее в церк­ви... по­то­му что он... хо­тел... на­деть зо­ло­тую шап­ку, но это­го не поз­во­лим, не до­пу­стим — мы до­ста­вим ему сча­стье про­ехать­ся на Со­лов­ки...»[4]
Для то­го, чтобы при­дать сво­ей кле­ве­те ха­рак­тер до­сто­вер­но­сти, кле­вет­ни­ки на­пи­са­ли от ли­ца некой зна­ко­мой от­цу Пет­ру жен­щи­ны под­лож­ное пись­мо.
Обер-про­ку­рор пе­ре­слал ано­ним­ные до­но­сы ар­хи­епи­ско­пу Нов­го­род­ско­му Гу­рию (Охо­ти­ну) с прось­бой разо­брать­ся. По­сле бе­се­ды с иеро­мо­на­хом Пет­ром ар­хи­епи­скоп вы­слал свое за­клю­че­ние по это­му де­лу обер-про­ку­ро­ру Си­но­да, а так­же и Мос­ков­ско­му мит­ро­по­ли­ту Вла­ди­ми­ру, во­про­шая его, «не есть ли все, со­об­ща­е­мое в за­яв­ле­ни­ях, од­на кле­ве­та, вы­ду­ман­ная на поч­ве враж­деб­ных от­но­ше­ний... неко­то­рых лиц или под вли­я­ни­ем так на­зы­ва­е­мо­го осво­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния, вслед­ствие ко­то­ро­го ча­сто вы­ду­мы­ва­ют ложь про­тив ду­хо­вен­ства во­об­ще и в част­но­сти мо­на­ше­ству­ю­ще­го»[5].
Пе­ре­слал вла­ды­ка и пись­мо жен­щи­ны, ко­то­рая, узнав, что от ее ли­ца рас­сы­ла­ют­ся под­лож­ные пись­ма, на­пи­са­ла от­цу Пет­ру:
«Доб­рей­ший отец Петр! Ва­шим из­ве­сти­ем крайне по­ра­же­на; ни в Свя­тей­ший Си­нод, ни Обер-Про­ку­ро­ру и ни ко­му дру­го­му ре­ши­тель­но не пи­са­ла ни­ка­ких за­яв­ле­ний, тем бо­лее гнус­но­го со­дер­жа­ния, да и не имею к то­му ни­ка­ких ос­но­ва­ний. Вид­но, вра­ги Ва­ши вся­че­ски ста­ра­ют­ся по­вре­дить Вам, раз ре­ши­лись на под­лог, — вот до че­го до­во­дит зло­ба лю­дей. На­де­юсь, Вы уве­ре­ны в доб­рых мо­их к Вам чув­ствах и ни­ко­гда не по­ве­ри­те кле­ве­те. Скорб­лю, что вра­ги Ва­ши поль­зу­ют­ся мо­им име­нем для при­чи­не­ния вам го­ре­чи и нрав­ствен­ных стра­да­ний...»[6]
«Что ка­са­ет­ся до жиз­ни иеро­мо­на­ха Пет­ра в Нов­го­ро­де со вре­ме­ни при­бы­тия его на долж­ность ин­спек­то­ра Нов­го­род­ской се­ми­на­рии, — пи­сал ар­хи­епи­скоп Гу­рий обер-про­ку­ро­ру Си­но­да, — то мо­гу сви­де­тель­ство­вать, что жизнь его вполне... со­от­вет­ству­ет его ино­че­ско­му зва­нию»[7].
До­но­сы про­дол­жа­лись в те­че­ние двух лет. Иеро­мо­нах Петр на­пи­сал про­ше­ние об уволь­не­нии его от долж­но­сти ин­спек­то­ра Нов­го­род­ской се­ми­на­рии.
В ап­ре­ле 1907 го­да ар­хи­епи­скоп Нов­го­род­ский Гу­рий на­пра­вил в Си­нод хо­да­тай­ство о на­зна­че­нии иеро­мо­на­ха Пет­ра на­сто­я­те­лем Мо­ден­ско­го мо­на­сты­ря, а епи­скоп Са­ра­тов­ский Гер­мо­ген (Долга­нев) — о на­зна­че­нии его на­мест­ни­ком Пре­об­ра­жен­ско­го мо­на­сты­ря в Са­ра­то­ве.
Слу­хи о том, что иеро­мо­на­ха Пет­ра со­би­ра­ют­ся на­зна­чить на­мест­ни­ком од­но­го из мо­на­сты­рей, вы­зва­ли но­вые ано­ним­ные до­но­сы, при­чем на этот раз ав­то­ры угро­жа­ли опуб­ли­ко­вать свои до­но­сы в га­зе­тах.
5 де­каб­ря 1907 го­да иеро­мо­нах Петр по­лу­чил пись­мо от до­нос­чи­ка: «Ес­ли хо­ти­те при­кон­чить это де­ло, то при­шли­те три­ста руб­лей де­нег... К по­ли­ции не об­ра­щай­тесь...»[8]
Это пись­мо отец Петр пе­ре­дал ар­хи­епи­ско­пу Гу­рию, а тот пе­ре­слал его мит­ро­по­ли­ту Вла­ди­ми­ру, ко­то­рый от­пи­сал то­ва­ри­щу обер-про­ку­ро­ра Свя­тей­ше­го Си­но­да, вед­ше­му де­ло: «По упо­мя­ну­той пе­ре­пис­ке не бы­ло на­зна­че­но рас­сле­до­ва­ние вви­ду ано­ним­но­го ее ха­рак­те­ра»[9].
3 июля 1909 го­да Свя­тей­ший Си­нод на­зна­чил иеро­мо­на­ха Пет­ра на­сто­я­те­лем Белев­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го мо­на­сты­ря Туль­ской епар­хии[10].
Мо­на­стырь на­хо­дил­ся неда­ле­ко от Оп­ти­ной пу­сты­ни, и отец Петр имел по­сто­ян­ную воз­мож­ность об­щать­ся с оп­тин­ски­ми стар­ца­ми. Стар­цы в свою оче­редь вы­со­ко оце­ни­ли ду­хов­ную на­стро­ен­ность на­сто­я­те­ля и ста­ли на­прав­лять к нему лю­дей для ду­хов­но­го ру­ко­вод­ства. Отец Петр ча­сто бы­вал в Са­ров­ском и Ди­ве­ев­ском мо­на­сты­рях, осо­бен­ное до­ве­рие имея к бла­жен­ной Прас­ко­вье Ива­новне Ди­ве­ев­ской, и та пла­ти­ла ему от­вет­ным рас­по­ло­же­ни­ем. Бла­жен­ная по­да­ри­ла ему сво­ей ра­бо­ты холст, из ко­то­ро­го впо­след­ствии сши­ли ар­хи­ерей­ское об­ла­че­ние, и он бе­реж­но хра­нил его, пред­по­ла­гая быть в нем по­гре­бен­ным.
В вос­кре­се­нье 8 ав­гу­ста 1910 го­да епи­скоп Туль­ский и Белев­ский Пар­фе­ний (Ле­виц­кий) в кре­сто­вой церк­ви воз­вел от­ца Пет­ра в сан ар­хи­манд­ри­та[11].
19 ок­тяб­ря 1910 го­да в Беле­ве по ини­ци­а­ти­ве пред­се­да­те­ля Учи­лищ­но­го со­ве­та ар­хи­манд­рит Петр про­чел лек­цию на те­му «Стар­че­ство и ста­рец Ам­вро­сий Оп­тин­ский как глав­ный его пред­ста­ви­тель». Лек­ция име­ла огром­ный успех, и при­сут­ство­вав­ший на ней епи­скоп Пар­фе­ний об­ра­тил­ся к слу­ша­те­лям со сло­вом, в ко­то­ром вы­ра­зил свою ра­дость по по­во­ду столь мно­го­люд­но­го со­бра­ния, сви­де­тель­ству­ю­ще­го, что лю­ди в Беле­ве жи­вут не од­ни­ми зем­ны­ми за­бо­та­ми, но ин­те­ре­су­ют­ся и во­про­са­ми ре­ли­ги­оз­ны­ми[12].
В день празд­но­ва­ния Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в мо­на­сты­ре со­сто­я­лось тор­же­ствен­ное освя­ще­ние Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра, ко­то­рый к это­му вре­ме­ни ста­ра­ни­я­ми на­сто­я­те­ля был тща­тель­но от­ре­мон­ти­ро­ван и укра­шен.
Ар­хи­манд­рит Петр не огра­ни­чи­вал сво­е­го слу­же­ния сте­на­ми вве­рен­ной его по­пе­че­нию оби­те­ли, но ча­сто по­се­щал сель­ские хра­мы Белев­ско­го уез­да. Один из сви­де­те­лей так опи­сы­ва­ет его слу­же­ние в се­ле Пес­ко­ва­том: «18 и 19 мая 1913 го­да на­все­гда оста­нут­ся в па­мя­ти при­хо­да. Сла­ва о слу­же­нии ар­хи­манд­ри­та Пет­ра, лас­ко­вом, вни­ма­тель­ном об­ра­ще­нии с про­стым на­ро­дом со­зда­ли ему гро­мад­ную по­пуляр­ность не толь­ко в Белев­ском уез­де. Кре­стьяне, как по­след­нее со­сло­вие, нуж­да­ют­ся в по­мо­щи, и осо­бен­но в ду­хов­ной. Они при­хо­дят к от­цу Пет­ру с прось­ба­ми по­мо­лить­ся о них, ино­гда по­го­во­рить и рас­ска­зать о сво­ем во­ис­ти­ну горь­ком жи­тье. И ни­кто не ухо­дит от от­ца Пет­ра неуте­шен­ным. Ар­хи­манд­рит Петр при­е­хал в се­ло к ше­сти ча­сам ве­че­ра, и сра­зу же на­ча­лась все­нощ­ная. С ним при­е­хал хор из де­ся­ти де­во­чек.
Храм в се­ле Пес­ко­ва­том сто­ит на го­ре, над Окой. Ря­дом сос­но­вый бор. На­стежь от­кры­ты все две­ри хра­ма. Сол­неч­ные лу­чи сколь­зят по бес­чис­лен­ным ря­дам на­ро­да, не по­ме­стив­ше­го­ся в церк­ви. Нет при­выч­но­го пе­ре­шеп­ты­ва­ния и без­участ­но­сти к служ­бе. Зна­ко­мые мо­лит­вы по­ют­ся всем на­ро­дом. Во вре­мя пе­ния “Сла­ва в выш­них Бо­гу...” все опус­ка­ют­ся на ко­ле­ни. Ве­ли­кие сло­ва, мас­са ко­ле­но­пре­кло­нен­ных лю­дей, мо­ля­щих­ся всем серд­цем, всем по­мыш­ле­ни­ем, до то­го уми­ля­ют и уми­ро­тво­ря­ют, что неволь­но мо­лишь­ся.
Сгу­ща­лись су­мер­ки. На па­перть вы­шел ар­хи­манд­рит Петр и на­пра­вил­ся к до­му свя­щен­ни­ка, и за ним весь на­род, пев­ший “Хри­стос вос­кре­се”. И да­ле­ко по окру­ге раз­но­си­лось это ра­дост­ное пе­ние.
На сле­ду­ю­щий день бы­ла от­слу­же­на ли­тур­гия. На­ро­да бы­ло еще боль­ше, чем на­ка­нуне. По­сле от­пу­ста ар­хи­манд­рит Петр вы­шел на ам­вон и стал го­во­рить. Про­стые сло­ва, яс­ный взгляд. Он го­во­рил о Хри­сте Спа­си­те­ле, об убо­же­стве хра­ма в при­хо­де и, на­ко­нец, пе­ре­шел к об­ли­че­нию ере­сей. Боль­ше все­го он го­во­рил о мест­ных сек­тан­тах — скоп­цах и хлы­стах. Яр­ко и убе­ди­тель­но ар­хи­манд­рит Петр опро­вер­гал то, что сек­тан­ты ста­ви­ли се­бе в за­слу­гу и оправ­да­ние, он об­ри­со­вал кар­ти­ну фаль­ши, се­бя­лю­бия, ту­не­яд­ства, изу­вер­ства, вре­да для те­ла и для ду­ши, ко­то­рый, по сво­е­му неве­же­ству и фа­на­тич­но­му ослеп­ле­нию, при­чи­ня­ют эти сек­ты сво­им сто­рон­ни­кам. Во вре­мя про­по­ве­ди один из скоп­цов про­тис­нул­ся к вы­хо­ду и по­ну­ро по­плел­ся до­мой. Впе­чат­ле­ние от про­по­ве­ди бы­ло гро­мад­ное»[13].
Во вре­мя од­ной из эпи­де­мий, слу­чив­ших­ся в ту по­ру, ар­хи­манд­рит Петр об­ра­тил­ся к на­се­ле­нию с осо­бым сло­вом: «Все еще из раз­ных мест по­лу­ча­ют­ся со­об­ще­ния о том, что по стране на­шей рас­про­стра­ня­ют­ся за­раз­ные бо­лез­ни, ко­то­рые уно­сят в мо­ги­лу це­лые ты­ся­чи лю­дей. Неуди­ви­тель­но, что при столь страш­ном яв­ле­нии лю­ди при­хо­дят в бес­по­кой­ство и ста­ра­ют­ся при­ду­мать все­воз­мож­ные сред­ства, чтобы от­кло­нить от се­бя на­дви­га­ю­щу­ю­ся гро­зу... Но вот го­ре на­ше, что мы изоб­ре­та­ем всё не то сред­ство, ко­то­рое бы дей­стви­тель­но нас из­ба­ви­ло от ужас­ной, ни­ко­го не ми­лу­ю­щей бо­лез­ни. Мы ста­ра­ем­ся поль­зо­вать­ся раз­ны­ми сы­во­рот­ка­ми и при­вив­ка­ми... Все ко­мис­сии и по­дав­ля­ю­щее боль­шин­ство част­ных лю­дей толь­ко со­вер­шен­но остав­ля­ют в сто­роне ду­хов­ное на­ча­ло в че­ло­ве­ке — его ду­шу, толь­ко не же­ла­ют о ней по­ду­мать, да, впро­чем, они и не мо­гут же­лать ду­мать о ней, так как, ка­жет­ся, и не по­до­зре­ва­ют, что она у них есть и нуж­да­ет­ся в по­пе­че­нии го­раз­до бо­лее, чем те­ло... Они так да­ле­ки ста­ли от все­го ду­хов­но­го, что не мо­гут по­ве­рить, что глав­ное и един­ствен­ное зло всех бо­лез­ней, несча­стий и стра­да­ний на зем­ле есть грех, ко­то­рый и на­до уни­что­жать, с ко­то­рым и нуж­но бо­роть­ся во что бы то ни ста­ло, все­ми си­ла­ми, как бы труд­но это ни бы­ло. А все эти виб­ри­о­ны, мик­ро­бы и ба­цил­лы — толь­ко ору­дие и сред­ство в ру­ках Про­мыс­ла Бо­жия, ищу­ще­го спа­се­ния ду­ши че­ло­ве­че­ской. Зна­ет Бог, что до­ро­га нам зем­ная жизнь, что до­ро­го нам те­ло, и вот на это-то и на­прав­ля­ет Свои уда­ры, чтобы мы опом­ни­лись и рас­ка­я­лись. По­сы­лая мор на лю­дей, Гос­подь тем са­мым на­по­ми­на­ет нам все­гда иметь пред гла­за­ми сво­и­ми смерть, а за нею и Страш­ный Суд, за ко­то­рым по­сле­ду­ет веч­ное на­ка­за­ние нерас­ка­ян­ных греш­ни­ков... К Нему-то и нуж­но преж­де все­го об­ра­щать­ся с мо­лит­вою о по­ми­ло­ва­нии и об от­вра­ще­нии пра­вед­но­го гне­ва Его. Но, мо­лясь, на­до ста­рать­ся быть до­стой­ны­ми ми­ло­сти Бо­жи­ей. Необ­хо­ди­мо со­знать гре­хи свои, рас­ка­ять­ся в них, ре­шить­ся ве­сти жизнь свою со­глас­но за­по­ве­дям еван­гель­ским. С по­ка­я­ни­ем долж­но со­еди­нить пост и воз­дер­жа­ние, долж­но от­ка­зать­ся хоть на вре­мя от раз­ных удо­воль­ствий, иг­рищ, зре­лищ и празд­но­го вре­мя­про­вож­де­ния. Но как-то страш­но ста­но­вит­ся от то­го, что ви­дишь во­круг: с од­ной сто­ро­ны, как буд­то и бо­ят­ся за­раз­ных, гу­би­тель­ных бо­лез­ней, стра­шат­ся смер­ти и в то же са­мое вре­мя пре­да­ют­ся необуз­дан­но­му ве­се­лью, за­ба­вам, зре­ли­щам, со­вер­шен­но за­бы­вая свои свя­щен­ные обя­зан­но­сти по сво­е­му зва­нию пра­во­слав­ных хри­сти­ан... Хо­тя уже бес­ко­неч­ное чис­ло раз го­во­ре­но и пе­ре­го­во­ре­но о том, что на­ша ин­тел­ли­ген­ция да­ле­ка от на­ро­да и не зна­ет и не по­ни­ма­ет его, но еще раз хо­чет­ся крик­нуть так, чтобы услы­ша­ли на­ко­нец, ко­му слы­шать над­ле­жит: “Да по­стой­те, Бо­га ра­ди, будь­те доб­ро­со­вест­ны и бес­при­страст­ны, сой­ди­те с вы­со­ты сво­е­го ве­ли­чия и при­слу­шай­тесь к то­му, что го­во­рит на­род!.. По­ща­ди­те, по­жа­лей­те ду­шу на­род­ную! Вы тол­ку­е­те о про­све­ще­нии, вы скор­би­те, что на­род наш те­мен, вы стро­и­те шко­лы, а са­ми в то же вре­мя вно­си­те тьму в сре­ду его, раз­вра­ща­е­те его, за­ме­ня­е­те ис­ти­ну Хри­сто­ву ло­жью язы­че­ства, со­дей­ству­е­те воз­вра­ще­нию на­ро­да к нра­вам язы­че­ским!.. И как не быть смер­то­нос­ным яз­вам в стране на­шей, ко­гда мы от­сту­па­ем от Бо­га и на­вле­ка­ем на се­бя Его пра­вед­ный гнев?! Еще удив­лять­ся на­до без­мер­но­му дол­го­тер­пе­нию Бо­жию, что Он ми­ло­сти­во ка­ра­ет нас, на­до го­ря­чо бла­го­да­рить Его, что не по­губ­ля­ет нас окон­ча­тель­но, и слез­но умо­лять Его, чтобы Он не дал осу­ще­ствить­ся зло­му де­лу и от­крыл сер­деч­ные очи тем, ко­му вве­ре­но по­пе­че­ние о ду­ше на­род­ной. По­ка­ем­ся же все и ис­пра­вим­ся и об­ра­тим­ся к Бо­гу, от Ко­то­ро­го от­сту­пи­ли!”»[14].
Как вся­ко­го по­движ­ни­ка и че­ло­ве­ка глу­бо­кой ве­ры, ар­хи­манд­ри­та Пет­ра ин­те­ре­со­вал и по­двиг дру­гих. Об од­ном из скром­ных слу­жи­те­лей Туль­ской епар­хии, про­то­и­е­рее Алек­сии, он счел нуж­ным да­же на­пи­сать за­мет­ку и опуб­ли­ко­вать ее для на­зи­да­ния дру­гим в «Епар­хи­аль­ных ве­до­мо­стях».
«На днях за­хо­дил ко мне, — пи­сал ар­хи­манд­рит Петр, — один сель­ский про­то­и­е­рей — отец Алек­сий. Вы­со­ко­го ро­ста, строй­ный, ху­дой, весь се­дой, с доб­ры­ми про­ник­но­вен­ны­ми гла­за­ми, сми­рен­ный, при­вет­ли­вый, доб­ро­душ­ный, — он про­из­вел на ме­ня са­мое хо­ро­шее впе­чат­ле­ние. Дав­но он свя­щен­ству­ет, но свя­щен­ству­ет в бед­ном при­хо­де: “Мой до­ход рав­ня­ет­ся до­хо­ду пса­лом­щи­ков в окруж­ных се­лах, — го­во­рил он, — но я ни­ко­гда не ис­кал се­бе луч­ше­го при­хо­да; я ве­рю, что Гос­подь бла­го­сло­вил мне по­тру­дить­ся имен­но здесь. Ох, сколь­ко я ви­дел на се­бе ми­ло­стей Бо­жи­их! Я вас дав­но по­ми­наю, и ро­ди­те­ля ва­ше­го по­ми­наю. (На­до ска­зать, что мы уви­де­лись толь­ко впер­вые, а до се­го вре­ме­ни я да­же ни­ко­гда не слы­хал об от­це про­то­и­е­рее.) У ме­ня та­кое пра­ви­ло — я по­ми­наю всех. Жи­вых по­ми­наю бо­лее се­ми­сот, а усоп­ших — и не знаю сколь­ко. Ведь это нетруд­но. Зна­е­те, ведь они все за­пи­са­ны. На про­ско­ми­дии, во вре­мя Хе­ру­вим­ской пес­ни и “До­стой­но” я чи­таю, а по­том воз­дох­ну (тут отец про­то­и­е­рей при­ло­жил ру­ку к пер­сям, устре­мил гла­за свои к небу, и весь взор его как-то про­свет­лел — буд­то он уви­дел Гос­по­да и про­сил Его за жи­вых и усоп­ших), по­том сно­ва чи­таю и сно­ва воз­дох­ну; я все­гда так. Про­то­и­е­ре­ем я недав­но сде­лан. Это сде­лал ме­ня прео­свя­щен­ный, ко­то­рый об­ра­тил вни­ма­ние на то, что я ни­ко­гда ни од­ной свадь­бы не вен­чаю без то­го, чтобы же­них и неве­ста не зна­ли Сим­во­ла ве­ры и мо­лит­вы Гос­под­ней на­изусть и с объ­яс­не­ни­я­ми. Труд­но обу­чать их, но все же они обу­ча­ют­ся... На мне вся одеж­да чу­жая, я не мо­гу де­лать се­бе — средств нет, но сла­ва Бо­гу за все”. Дей­стви­тель­но, отец про­то­и­е­рей весь­ма бед­но одет. Ко­гда мы ста­ли рас­ста­вать­ся, отец про­то­и­е­рей по­до­шел к ико­нам, при­ло­жил­ся, по­мо­лил­ся и стал сер­деч­но же­лать мне небес­ных да­ров от Бо­га.
Пре­до мною яс­но вы­ри­со­вы­ва­лось все ве­ли­чие и кра­со­та ду­ши стар­ца. Я пред­ста­вил се­бе сле­ду­ю­щее: бед­ный сель­ский при­ход, уда­лен­ный от гу­берн­ско­го го­ро­да на сто пять­де­сят верст, гру­бый де­ре­вен­ский на­род, все бо­лее и бо­лее раз­вра­ща­е­мый за по­след­ние го­ды, по­сто­ян­ные тру­ды, хло­по­ты, служ­бы, тре­бы, ве­де­ние хо­зяй­ства, за­ня­тия с при­хо­жа­на­ми, недо­стат­ки, так что к кон­цу жиз­ни не толь­ко не скоп­ле­но на чер­ный день, но да­же нет средств, чтобы сде­лать се­бе одеж­ду: скуд­ные сред­ства ведь нуж­ны бы­ли си­ро­там, ко­то­рых при­хо­ди­лось еще вос­пи­ты­вать, да и бед­ным ча­дам сво­им о Гос­по­де. Кро­ме ни­ще­ты, на ста­рость оста­лась еще боль в но­гах, о ко­то­рой отец про­то­и­е­рей го­во­рит как-то доб­ро­душ­но, буд­то она не у него, буд­то не его но­ги от­ни­ма­ют­ся. Это, так ска­зать, всё внеш­ние скор­би, а сколь­ко скор­бей незри­мых, внут­рен­них, о ко­то­рых нет сил по­вест­во­вать, по­то­му что их так мно­го и они так всем хо­ро­шо по­нят­ны! По­ду­май­те те­перь, ка­ко­ва же долж­на быть кре­пость ду­ши, ка­ко­во ве­ли­чие ду­ха, ка­ко­ва непо­ко­ле­би­мость в до­сти­же­нии по­став­лен­ной це­ли, ка­ко­ва пре­дан­ность во­ле Бо­жи­ей, ка­ко­вы сми­ре­ние, ве­ра, тер­пе­ние, со­стра­да­ние, лю­бовь к Бо­гом дан­ным при­хо­жа­нам, ес­ли, несмот­ря на все тя­го­ты, тру­ды, ли­ше­ния, скор­би и на­па­сти, отец про­то­и­е­рей не под­дал­ся ду­ху лу­ка­во­му, так ча­сто мно­гих из нас пре­льща­ю­ще­му, не пре­льстил­ся ни бо­гат­ством, ни сла­вою, ни риз­ным укра­ше­ни­ем, а остал­ся до за­ка­та дней сво­их на сво­ем по­сту, в глу­ши, в неиз­вест­но­сти, в тру­дах, сре­ди лю­би­мых им па­со­мых, остал­ся де­лить с ни­ми до гро­ба все их нуж­ды, скор­би и ра­до­сти!
А ка­ко­во его бес­ко­ры­стие! Он мо­лит­ся за жи­вых и усоп­ших, зна­е­мых и незна­е­мых, мо­лит­ся бес­ко­рыст­но, без на­деж­ды не толь­ко по­лу­чить бла­го­дар­ность за свое доб­рое де­ло, но да­же без на­деж­ды на то, что об этом узна­ют те жи­вые, за ко­то­рых он мо­лит­вы воз­но­сит. Он мо­лит­ся про­сто по­то­му лишь, что мо­лит­ва — его ды­ха­ние, по­то­му, что, как пас­тырь, он счи­та­ет нуж­ным мо­лить­ся, ибо зна­ет, что всё от Бо­га, зна­ет, ка­кое ве­ли­кое зна­че­ние име­ет мо­лит­ва для жи­вых и осо­бен­но для усоп­ших, ко­то­рые са­ми се­бе ни­как уже не мо­гут по­мочь. Он мо­лит­ся не за род­ных толь­ко или зна­ко­мых, нет, он мо­лит­ся да­же и за тех, ко­то­рых ни­ко­гда не ви­дал и не знал. Он зна­ет лишь од­но — что они нуж­да­ют­ся в мо­лит­ве, и он скром­но, ти­хо, неза­мет­но де­ла­ет доб­рое де­ло, тво­рит ми­ло­сты­ню.
И вот та­ки­ми-то мо­лит­вен­ни­ка­ми и сто­ит еще мир, ими-то вот и под­дер­жи­ва­ет­ся ве­ра и жизнь на­ша...
Та­ких по­движ­ни­ков — мо­лит­вен­ни­ков мо­жет вос­пи­тать и иметь од­но лишь пра­во­сла­вие. И дай Бог, чтобы их бы­ло как мож­но боль­ше»[15].
С на­ча­лом во­ен­ных дей­ствий в 1914 го­ду в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре был устро­ен ла­за­рет на две­на­дцать кро­ва­тей, из ко­то­рых пять бы­ли на пол­ном со­дер­жа­нии мо­на­сты­ря[16].
В ок­тяб­ре 1916 го­да Свя­тей­ший Си­нод по­ста­но­вил на­пра­вить ар­хи­манд­ри­та Пет­ра в рас­по­ря­же­ние епи­ско­па Але­ут­ско­го Ев­до­ки­ма (Ме­щер­ско­го) для мис­си­о­нер­ской служ­бы в Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской епар­хии. Но по­езд­ка не со­сто­я­лась, и, вме­сто Аме­ри­ки, в 1916 го­ду отец Петр уехал про­по­вед­ни­ком на фронт, где про­был до фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 го­да.
В 1917 го­ду ар­хи­манд­рит Петр был на­зна­чен на­сто­я­те­лем Успен­ско­го мо­на­сты­ря в Тве­ри. Здесь ему впер­вые при­шлось ис­пы­тать тя­го­ту нево­ли: он был за­клю­чен в тюрь­му в ка­че­стве за­лож­ни­ка.
14 фев­ра­ля 1919 го­да в Москве в пат­ри­ар­ших по­ко­ях на Тро­иц­ком по­дво­рье со­сто­я­лось на­ре­че­ние ар­хи­манд­ри­та Пет­ра во епи­ско­па. На сле­ду­ю­щий день, в празд­ник Сре­те­ния Гос­под­ня, он был хи­ро­то­ни­сан Пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном во епи­ско­па Ба­лах­нин­ско­го, ви­ка­рия Ни­же­го­род­ской епар­хии, где в то вре­мя пра­вя­щим ар­хи­ере­ем был ар­хи­епи­скоп Ев­до­ким (Ме­щер­ский), впо­след­ствии от­пав­ший от пра­во­сла­вия в об­нов­лен­че­ство. Вла­ды­ка Петр хо­ро­шо знал его по служ­бе в Беле­ве, ко­гда тот был епи­ско­пом Ка­шир­ским, ви­ка­ри­ем Туль­ской епар­хии.
В Ниж­нем Нов­го­ро­де епи­скоп по­се­лил­ся в Пе­чер­ском мо­на­сты­ре на бе­ре­гу Вол­ги. Ме­сто, па­мят­ное недав­ни­ми со­бы­ти­я­ми: здесь жил епи­скоп Лав­рен­тий (Кня­зев), рас­стре­лян­ный боль­ше­ви­ка­ми 6 но­яб­ря 1918 го­да.
В древ­но­сти Пе­чер­ский мо­на­стырь был рас­по­ло­жен за две вер­сты от Ниж­не­го Нов­го­ро­да, но око­ло трех­сот лет на­зад про­изо­шел об­вал, зда­ния мо­на­стыр­ские об­ру­ши­лись в Вол­гу, остал­ся лишь один храм, и мо­на­хи по­се­ли­лись бли­же к го­ро­ду, в так на­зы­ва­е­мых Ближ­них Пе­че­рах. К на­ча­лу ХХ ве­ка мо­на­стырь при­шел в упа­док.
Бра­тия бы­ла ма­ло­чис­лен­на, и с епи­ско­пом Пет­ром при­е­ха­ли несколь­ко мо­на­хов. Сра­зу по при­ез­де епи­скоп вос­ста­но­вил в мо­на­сты­ре устав­ную служ­бу. Он слу­жил во все боль­шие и ма­лые празд­ни­ки, во вре­мя все­нощ­ной все­гда сто­ял в хра­ме на на­сто­я­тель­ском ме­сте про­тив чти­мой ико­ны Пе­чер­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри, за­ча­стую сам чи­тал ше­сто­псал­мие.
Про­фес­сио­наль­ным пев­чим труд­но бы­ло вы­дер­жи­вать про­дол­жи­тель­ные бо­го­слу­же­ния, и епи­скоп при­влек к уча­стию в служ­бах на­род. За пра­вым кли­ро­сом ста­ви­ли ана­лой, и здесь на­хо­дил­ся устав­щик, сю­да при­хо­ди­ли все усерд­ство­вав­шие петь и чи­тать. В ма­лые празд­ни­ки служ­ба про­дол­жа­лась око­ло пя­ти ча­сов, в вос­крес­ные дни — шесть ча­сов, а в дву­на­де­ся­тые празд­ни­ки — семь, то есть с пя­ти ча­сов ве­че­ра до по­лу­но­чи.
Епи­скоп слу­жил неспеш­но, раз­дель­но и гром­ко про­из­но­ся каж­дое сло­во. Шел во вре­мя каж­де­ния не то­ро­пясь, так что успе­ва­ли про­петь весь по­ли­е­лей­ный пса­лом. «Хва­ли­те имя Гос­подне» пел весь на­род на два хо­ра афон­ским рас­пе­вом, пол­но­стью оба псал­ма. Во вре­мя пер­во­го ча­са и по­сле ли­тур­гии епи­скоп бла­го­слов­лял на­род. При­да­вая огром­ное зна­че­ние уча­стию при­хо­жан в бо­го­слу­же­нии, епи­скоп по­ста­рал­ся на­ла­дить все­на­род­ное пе­ние и в дру­гих хра­мах епар­хии. С бла­го­сло­ве­ния ар­хи­епи­ско­па Ни­же­го­род­ско­го Ев­до­ки­ма он об­ра­тил­ся с по­сла­ни­ем к бла­го­чин­ным Ни­же­го­род­ской епар­хии, при­зы­вая их в сво­их бла­го­чи­ни­ях за­ве­сти та­кое же об­ще­на­род­ное пе­ние.
В буд­ние дни епи­скоп слу­жил ли­тур­гию в до­мо­вой церк­ви. Каж­дый празд­ник по­сле бо­го­слу­же­ния он го­во­рил про­по­ведь. В мо­на­сты­ре он за­вел пре­по­да­ва­ние де­тям За­ко­на Бо­жия, при­чем пре­по­да­вал сам. Де­ти так при­вя­за­лись к нему, что за­ча­стую со­би­ра­лись тол­пой у его крыль­ца в ожи­да­нии — не пой­дет ли вла­ды­ка ку­да-ни­будь, чтобы со­про­вож­дать его. По до­ро­ге он что-ни­будь им рас­ска­зы­вал, ча­сто из сво­ей жиз­ни.
Ино­гда епи­скоп Петр слу­жил все­нощ­ные всю ночь. Под Рож­де­ство Хри­сто­во все­нощ­ная на­чи­на­лась в де­сять ча­сов ве­че­ра, и по­сле нее сра­зу же слу­жи­лась ли­тур­гия. Несмот­ря на столь про­дол­жи­тель­ные служ­бы и са­мое про­стое пе­ние, храм все­гда был по­лон на­ро­да. Ака­фи­стов за все­нощ­ной епи­скоп ни­ко­гда не чи­тал, но за­то тре­бо­вал, чтобы пол­но­стью вы­чи­ты­ва­лись ка­физ­мы; ака­фи­сты чи­та­лись толь­ко на мо­леб­нах. Епи­скоп Петр осо­бен­но лю­бил Псал­тирь, ко­то­рая от­ра­жа­ет все мно­го­об­ра­зие ду­шев­ных пе­ре­жи­ва­ний и об­сто­я­тельств, в ка­ких при­хо­дит­ся бы­вать че­ло­ве­ку; бо­го­дух­но­вен­ная кни­га нас на­уча­ет — как и о чем про­сить Бо­га. Как-то раз епи­ско­па при­гла­си­ли слу­жить в один из хра­мов и на все­нощ­ной по­чти пол­но­стью про­пу­сти­ли ка­физ­мы. Епи­скоп Петр по­до­звал на­сто­я­те­ля и ска­зал ему: «По­че­му ты не лю­бишь ца­ря Да­ви­да? Лю­би ца­ря Да­ви­да».
Па­ни­хи­ды епи­скоп все­гда слу­жил пол­но­стью, по уста­ву, с сем­на­дца­той ка­физ­мой, без вся­ких со­кра­ще­ний. «Кто от­слу­жит по мне та­кую па­ни­хи­ду?» — го­во­рил он. Ко­гда ему при­хо­ди­лось ко­го-ни­будь от­пе­вать, то он слу­жил без ма­лей­шей по­спеш­но­сти. Он лю­бил мо­лить­ся вме­сте с Цер­ко­вью сло­ва­ми цер­ков­ных гим­но­гра­фов и свя­тых по­движ­ни­ков, ибо в этих сло­вах, как и в цер­ков­ных уста­вах, за­клю­че­на неохват­ная жизнь, через них еще на зе


Молитвы
Тропарь священномученику Петру (Звереву), архиепископу Воронежскому
глас 4

Ве́рою пла́менною апо́столу Петру́ подо́бяся,/ та́же и трикра́тным слы́шанием воззва́ния Христо́ва,/ ду́шу твою́ за Того́ положи́л еси́, святи́телю о́тче Пе́тре,/ ка́меню тве́рдый Це́ркве Правосла́вныя:/ свети́льниче во мра́це беззако́ний доброде́тельми сия́яй,/ ра́достию страда́ния за Христа́ претерпе́ти изво́лил еси́,/ со испове́дники и страстоте́рпцы Росси́йскими./ Моли́ся с ни́ми о нас, архиере́ю Бо́жий,// священному́чениче Солове́цкий.

Перевод: Верой пламенной апостолу Петру уподобившись, также и трехкратным слышанием призыва Христова, душу свою за Него положил ты, святитель отче Петр, твердый камень Церкви Православной (Мф.16:18), светильник, сияющий добродетелями во мраке беззаконий, с радостью пожелавший претерпеть мученичество за Христа, с исповедниками и страстотерпцами Российскими. Молись с ними о нас, архиерей Божий, священномученик Соловецкий.

Кондак священномученику Петру (Звереву), архиепископу Воронежскому
глас 8

Во святи́тельстве твое́м до́бре подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и му́ченичества венце́м све́тло украси́лся еси́,/ преще́ния враго́в Христо́вых не устраши́вся,/ кровьми́ твои́ми зе́млю во ото́це А́нзерстем освяти́л еси́:/ сего́ ра́ди си́лы небе́сныя удиви́шася терпе́нию твоему́,/ мы же с ве́рою и любо́вию притека́ем ко святы́м моще́м твои́м, досточу́дне./ Ны́не со все́ми новому́ченики Росси́йскими моли́ о нас Христа́ Бо́га, всеблаже́нне Пе́тре, да зове́м ти:// Ра́дуйся, о́тче приснопа́мятне.

Перевод: В святительстве твоем ты хорошо подвизался, Богомудрый, и мученичества венцом светло украсился, угроз врагов Христовых не устрашился и кровью своей освятил землю на острове Анзерском, потому Силы Небесные удивились терпению твоему, мы же с верою и любовью приходим к святым мощам твоим, удивительный. Сейчас со всеми новомучениками Российскими моли о нас Христа Бога, всеблаженный Петр, да взываем к тебе: «Радуйся, отче всегда вспоминаемый».


Каноны и Акафисты
Акафист священномученику Петру, архиепископу Воронежскому, новомученику Соловецкому

Кондaк 1

Избрaнный святителю Господень, исповедниче и мучениче Христов, верою и любовию до конца Владыце своему послуживый, подвиги многи совершив, страдание велие за Христа мyжественно претерпевый, лику небеcному страстотeрпцев российских благочестно совокупивыйся, заступaй нaс молитвами твоими, досточyдне, да велеглaсно вопиeм ти:

Рaдуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловeцкий.

Икос 1

Ангельски над миром мятeжным к высоте небеcней возлетел еси крилaми богодaнными, святителю отче Петре, херувимски созерaя бeздну милоcердия Божия, серафимскою любовию пылaя ко своему Создaтелю, прославлял еси Того глаголом вдохновeнным. Темже и от нaс приими благодaрныя любве воздаяния, да рaдующимся сердцем и умилeнною душeю воспевaем ти:

Рaдуйся, плaменем божеcтвенныя любве от юности возжжeнный;

Рaдуйся, многими добродетельми от млaдости украшeнный.

Рaдуйся, отрасле добрая корене благочестиваго;

Рaдуйся, сыне слaвный отeчества многотерпеливаго.

Рaдуйся, любовию Христовою неотступно назирaемый;

Радуйся, во благонрaвии тою мyдре соблюдaемый.

Радуйся, влaстию Господнею на пyть свящeннаго служeния настaвленный;

Радуйся, десницею Вышняго в Царство Небеcное упрaвленный.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 2

Видя Господь вeлию веру и усeрдие твое к Нему, яко измлaда прилежaл еси божеcтвенней службе и всякому благочeстию, образом ангельским почти тя, и на служeние постaви. Ты же подвиг сeй добльственне совершaл еси, выну воспевaя благодaтелю Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Рaзумом богопросвещeнным в познaнии истины преуспевaл еси, достоблажeнне, мудростию духовною обогащaяся, исполняяся крепости божеcтвенныя, добродетели евангельския невозврaтно души своeй присвояя. Темже мы, покланяющеся милоcердному Богу, такова дивна сокровища тебе даровaвшему, во умилeнии глаголем ти:

Радуйся, благодaтию Божиею освящeнный;

Радуйся, премудрости Того всещeдро научeнный.

Радуйся, рaзум свят смирeнием твоим стяжaвый;

Радуйся, данная ти Господем сторицею Тому воздaвый.

Радуйся, ко ангельскому чину от юности причтeнный;

Радуйся, во имя апостола Петра во иночестве наречeнный.

Радуйся, подвигом онаго о Господе поревновaвый;

Радуйся, путь скорбный и слaдостный страдaний о Христе избрaвый.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 3

Силе духовней, от тебе исходящей, дивляхуся людие, пaстыря добраго и милосeрдаго утешителя тя обретше: любовию твоeю согревaеми, к тебе благодарeнием простирaхуся, рaдостию воспевaюще Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея сeрдце, вeлия веры ко Господу исполнено, трепeщуще словeс божеcтвенных, достоин показaлся еси, отче Петре, сaна архиерeйскаго: воньже и возведe тя сердцеведец Бог, влaстию и благодaтию святительскою облекaя тя. Темже покланяющеся достоинству и даровaнием твоим, от Бога сущым, поeм ти таковaя:

Радуйся, зову божеcтвеннаго учителя рaдостию повиновaвыйся;

Радуйся, о слaве Его небеcней духом разгорaвыйся.

Радуйся, ко служeнию святительскому душу свою уготовивый;

Радуйся, себе апостолу первоверховному рeвностию по Бозе уподобивый.

Радуйся, слaдость словeс Господних в сердце всегда хранивый;

Радуйся, игу благому Христову выю подклонивый.

Радуйся, благодать архипaстырскую от десницы Тихона первосвятителя российскаго приeмый;

Радуйся, якоже и той, подвиг исповедничества и мученичества на рaмена свои подъeмый.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 4

Буря беззаконий поколеба держaву российскую в годину испытaний лютых, за грехи нaшя нaм от Бога попущaемых: злоба и уныние, скорбь и рыдания исполниша многострадaльное отeчество нaше. Тобою же, святителю, и тебе единонрaвными, церковь русская от погибели избaвися, и враты адовыми не одолена сохранися. Людие же, видяще непоколебиму веру твою, и светильник твой присно горящ, воспевaху Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав непрестaнно глaс Божий в сердце твоeм, ко исповеданию истины и пасeнию овeц Христовых призывaющий, слуга Господень верен и безстрaшен явился еси: гонeний и прещeний врaжиих не убоявся, до конца святительское и пaстырское служeние исполнял еси, достоблажeнне Петре. Тем покланяющеся величию души твоея, во умилeнии глаголем ти:

Радуйся, огненный столпе, во мрaце безбожия светло сияяй;

Радуйся, кaмень веры Христовы, в нeйже пaству российскую утверждaяй.

Радуйся, от раздирaния и разорeния русскую церковь хранивый;

Радуйся, многия волны мятeжа церковнаго силою духа твоего укротивый.

Радуйся, к службе божеcтвенней любовь вeлию и рeвность имевый;

Радуйся, иоты единыя в нeй николиже презревый.

Радуйся, устaва церковнаго строгий блюстителю;

Радуйся, божиих дел совершителю.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 5

Богоизбрaнный воине Христов, оружием веры и огненным мечeм словeс божеcтвенных посекaл еси всякое нечeстие, разрушaл еси козни врaжыя, защищaя достояние церковное, сохраняя от падeния правослaвную святыню: Богу же, вспомощствующу тебе и на брaнь святую вдохновляющу, воспевaл еси выну: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше враги рода христиaнскаго тя истинна поборника веры отец нaших, и Церкве Правослaвныя защитителя, болезньми и скорбьми люте уязвляху тя, погубити тщaщеся. Ты же яко святый Пaвел, не могий не проповедати Христа, и во узах сый, воздвизaл еси благовествующий глaс твой, уловляя душы во спаcение. Сего рaди песнословим твоя подвиги, любовию Христовою содевaемыя, и приносим ти хваления сицевaя:

Радуйся, многи скорби, изгнaние и заточeние претерпевый;

Радуйся, врeменныя жизни покой, прaвды Божия рaди презревый.

Радуйся, истинную рaдость во страдaниих о Господе обретaвый;

Радуйся, сими страдании в подвизе Христовы любве возрастaвый.

Радуйся, узником и стрaжем темничным отрaда и утешeние бывый;

Радуйся, образ терпения и себе отречения добльственне явивый.

Радуйся, сокровища сердца своего людем открыти готовый;

Радуйся, силою любве твоея многих обративый ко истинней вере Христове.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 6

Проповедует церковь российская благодaрною пaмятию Христиaн правослaвных величие добродетелей и подвигов твоих, святителю Петре, дaры любве своея тебе приносящи: Богу же, даровaвшему нaм тебе, пaстыря дивнаго, поющи: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия тобою слaва подвига святительскаго, истинный служителю Христов, свящeнне Петре: идеже бо труждaлся еси на ниве духовней, всюду чудная дела совершaл еси, добрую пaмять о себе оставляя. Тем воспевaюще благодaтеля твоего Бога, во умилeнии глаголем ти:

Радуйся, прaвило веры, и благочeстия образе всесовершeнный;

Радуйся, плaмень, благодатию Божеcтвеннаго Духа возжжeнный.

Радуйся, земли нижегрaдския и тверския похвало, и воронежския церкве отрaдо;

Радуйся, всея российския страны неугасимая лампaдо.

Радуйся, глaсе, в пустыни безбожия о Бозе вопияй;

Радуйся, путеводителю, сквозе тeрние и волчцы к земли обетовaния преводяй.

Радуйся, тихий свет любве на всех обильно изливaяй;

Радуйся, множество людeй окрест себе спасaяй.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 7

Хотя спаcти церковь русскую от раскола и ересeй, и избaвити от отчaяния люди, в пучине злобы сатанинския пребывaющыя, вся силы твоя приложил еси к тому, премудре Петре, непрестaнно Господу служа и Того проповедуя. Тем мнози воспряша тобою к Богу, воспевaюще Ему рaдостию: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго тя исповедника и мученика Христова позна великая многострадaльная Россия, рaнами безчисленными изъязвлeнная, кровию мученическою обильно напоeнная, увенчaнная слaвою множества святых своих. Почитaюще тя яко единаго от сих достойнейших и слaвнейших сынов российских, пение хвалeбное приносим ти:

Радуйся, святителю, Христа безстрaшно исповедавый;

Радуйся, боязни и стрaха человеческа не ведавый.

Радуйся, пaстырю, душу за овцы твоя полагaвый;

Радуйся, наeмником лукавым пaствы твоея расхитити не дaвый.

Радуйся, святыню Церкве правослaвныя рeвностно хранивый;

Радуйся, врагов ея тем в трeпет приводивый.

Радуйся, к кончине жития твоего мученичестей всецело уготовивыйся;

Радуйся, прияти ту всерaдостне сподобивыйся.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 8

Стрaнник земный был еси, святителю, якоже мнози от единоплеменник твоих, не имый пристaнища во отeчествии твоeм, гонимь и поношaемь от враг Христовых, не терпящих твоея святыни. Ты же слaвил еси о всeм единаго истиннаго Бога, сeрдцем и усты поя небеcную Ему песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе воли Господни предaв, страдания Его рaди за чeсть почитaл еси, досточудне: тем преселeние во оток соловeцкий и в темнице заточeние, яко от десницы Божия восприял еси. Мы же, покланяющеся мужеству и долготерпению твоему, хваления приносим ти таковaя:

Радуйся, во святыя отоки соловецкия обращeнными безбожники в место мучeния изгнaнный:

Радуйся, отоком сим на утешeние и утверждeние в Бозе даровaнный.

Радуйся, ко множеству архиерeев и священник, тaмо томящихся, причтeнный;

Радуйся, священномучениче чудный, и страстотeрпче совершeнный.

Радуйся, и во изгнaнии сый, достоинство архиeйское хранивый;

Радуйся, силою духовною и властителей безбожных покоривый.

Радуйся, божеcтвенную тишину и мир невозмутимь в души всегда имевый;

Радуйся, от Господа ти дaнный крест любовию и рaдостию претерпевый.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 9

Всякое ангельское естество удивися чудным подвигом твоим, Богоблажeнне, ты бо яко един от оружник небеcных, добльственне воинствовал еси на духи злобы за Владыку твоего Христа, воспевaя Тому с лики безплотных: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии суемудреннии не могут разумети высоты добродетелей твоих, ниже глубины божеcтвенныя твоея любве: тоя рaди многая страдания благодушно претерпел еси, еже от Господа ти неразлучeну быти. Мы же, чтущии святость души твоея и силу духовною, Богом ти даровaнную, во умилeнии глаголем:

Радуйся, томления и труды тяжки в заточeнии терпевый;

Радуйся, о осквернeнии всея Руси святыя и соловeцкия обители скорбевый.

Радуйся, утешeние души твоeй в молитве обретaвый;

Радуйся, божеcтвенную службу со свящeнными соузники твоими неотступно совершaвый.

Радуйся, за всю страну российскую благопрятну жeртву Богу приносивый;

Радуйся, о покаянии ея в сердчнем сокрушeнии Господа моливый. Рядуйся, служителю Христовы Церкве и молитвенниче самоотречeнный;

Радуйся, «архиепископ соловeцкий» соузники твоими наречeнный.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 10

Спаcти хотя душу свою, Богомудре, смирeние крестное вкупе со иными добродетельми в дaр Господу принeсл еси, уничижaющым и гонящым тя николиже противляяся; пристaнище последнее земнaго жития твоего во отоце анзерстем обрел еси, аможе приведe тя человеколюбец Бог, жeртвы новыя всещeдрыя твоея желaя. Ты же благопокорне принeсл еси оную, любовию воспевaя Господеви: Аллилуиа.

Икос 10

Стену необориму имел еси благодать Господню, благий отче, защищaюшу тя от враг невидимых, не могущих души твоея погубити: достоин бо тоя благодати явился еси богоугодными труды твоими и умилeнными молитвами, имиже умножил еси слaву сего дивнаго отока. Сего рaди покланяющеся всемилоcтивому Богу, воспевaем тя, единаго от избрaнных Его, хвалении таковыми:

Радуйся, в безмолвии отока анзерскаго яко пустынник поживый;

Радуйся, святыню мученичества твоего к сокровищем богоизбрaннаго отока приложивый.

Радуйся, в месте подвигов пустыннолюбнаго Елеазaра и любобезмолвнаго Иова пребывaвый;

Радуйся, к тaйнам сокровенным их ангельскаго жительства духом приникaвый.

Радуйся, преподобному Герману, первоначaльнику соловeцкому, незримо беседовати сподобивыйся;

Радуйся, вышним изволeнием стихословие акaфистное сотворити тому удостоивыйся.

Радуйся, к помощи святых сея слaвныя земли во страдaниих твоих прибегaвый;

Радуйся, святую пaмять твою со отоки соловeцкими навеки связaвый.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 11

Пение всеумилeнное благодaрною душeю возносим ти, всесвятый Владыко, Архиерeю небеcный, яко даровaл еси нaм сего дивнаго пaстыря, святaго Петра, на утешeние и спаcение душaм нaшым и избавлeние от погибели правослaвныя России. Того подвиги песнословяще, тебе Богу нaшему слaву возсылaем пением хвалeбным: Аллилуиа.

Икос 11

Светоносен светильник во тме безумия и мрaце беззакония горяй, вся озарял еси сиянием божеcтвенныя благодати, просвещaя душы светом истиннаго рaзума; и до отоков северных достиже свет боголюбивыя души твоея, дaже до безмолвныя анзерския пустыни, идеже ты во святей Голгофе, подвиги иноческими прослaвленней, мученически скончaл еси многотрудное житие твое. Сего рaди воспевaем долготерпение твое, отче праведне, и любовию простирaющеся к тебе, умилeнно взывaем:

Радуйся, в последния дни жития твоего, люте недугуя, слaдость вышняго мира пaче познaвый;

Радуйся, в подражaние Господу на горе Голгофе в руце Божии душу предaвый.

Радуйся, жeртвою честною твоeю свящeнное селeние пaки освятивый;

Радуйся, дивная знaмения и чудеса по кончине твоeй милостивно явивый.

Радуйся, всем сердцем твоим возлюбивый Христа, и вся до конца за того претерпевый;

Радуйся, безпреткновeнно во обители горния душeю возлетевый.

Радуйся, судным житиeм твоим и кончиною праведною Бога прослaвивый;

Радуйся, мощи честныя твоя и свящeнную пaмять твою на земли нaм остaвивый.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 12

Благодати обитaющей в тебе дивящеся, величaем тя, святителю нaш незабвeнный Петре: веруем, яко дела Божия на земли совершив, и страдания велия претерпев, ныне с Господем во обителех Его почивaеши, призирaя на нaс с высоты небеcныя, и приклоняя к нaм вышнее милоcердие. На твое заступлeние надеющеся, и на благодaтную помощь твою уповaюще, поeм дивному во святых своих Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Богоугодное житие твое, благодеяний исполнено, достохвaльне Петре, и кончину твою мученическую прославляюще, благодaрным сердцем, любовию божеcтвенною движимым, ублажaем твою святыню, и пaмять твою светло прaзднующе, рaдостию зовeм ти:

Радуйся, святче, в тайны божеcтвенныя посвящeнный;

Радуйся, сыне Царствия Небеcнаго благословeнный.

Радуйся, светильниче, в последняя времена нaм Богом даровaнный;

Радуйся, предстaтелю о многострадaльней стране российстей, Господем избрaнный.

Радуйся, Церкве правослaвныя благоукрашeнный венче;

Радуйся, Христов предивный исповедниче и страстотeрпче.

Радуйся, образ страдaния и любве ко Господу нaм являяй;

Радуйся, на узкий путь спасeния нaс наставляяй.

Радуйся, священномучениче Петре, архипастырю Соловецкий.

Кондaк 13

О преслaвный и пречудный угодниче Божий, святый мучениче за веру Христову, страстотeрпче российский, святителю Петре: приими от нaс недостойных и грешных, сие мaлое молeние нaше, благоговейно и трeпетно тебе приносимое. Испроси у всемилоcтиваго Владыки твоего Христа, Емуже ныне со дерзновeнием предстоиши, прощeния и оставлeния мнозем грехом нaшым, напрaви нaс ко стези покаяния, да тем избaвльшеся лютых страстeй, избaвимся и мук вечных, и в рaдости неизглаголанней Царства Небеcнаго воспоим с тобою Христу Богу: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Сeй кондaк глаголи трижды и пaки икос 1, и кондaк 1.

Молитва священномученику Петру, архиепиcкопу Воронежскому, новомученику Соловeцкому

О досточудне Петре, священномучениче и страстотeрпче слaвный, един от сонма новомучеников соловeцких и всея земли российския, грaду Воронежу похвало, пaстырю дивный стaда Христова, верный служителю Божий, защитителю рeвностный Церкве правослaвныя: все житие твое любве ко Господу и страдaний о Христе исполнено: многи мучения, болезни и скорби, изгнания и заточения Его рaди претерпев, исповедник безстрaшен явился еси, и венцeм нетленныя твоея слaвы украсил еси Церковь русскую. Вся предaв в руце Божии, добльственне службу твою на земли совершив, в Голгофе анзерстей кончину мученическую прияти сподобился еси, Богоблажeнне. Ныне к небеcному лику причтeнный, в царстве божеcтвенныя лювбе пребывaеши, со многими жители горняго Иерусалима исполнeния жeртвы мученическия за Христа ожидaя: егда вся, имже належит быти, совершaтся в пределех земных. О пресвятый отче нaш Петре, помози нaм хрaмину сердца своего незапустевшу хранити, научи нaс рaдость во страдaниих о Христе обретaти, озари путь нaш крестный сиянием твоея святыни. Буди и ныне нaм утверждeние в вере, да пришeд обретeт ю Господь не угaснувшу. Умоли Творца всяческих даровaти нaм силу и крепость: да не устрашившеся стрaха лукaваго, исповедаем твeрдо Христа, и Его милоcердием чaсти злых избaвимся в дeнь стрaшный воздаяния, и в рaдость вечную вселимся, слaвяще о всeм вседержителя Бога, и твое благодатное предстaтельство во веки веков. Аминь.

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.