Преподобный Кассиан грек, УгличскийЖитие

Крат­кое жи­тие пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на гре­ка, Угличского чудотворца

Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Уг­лич­ский чу­до­тво­рец, в ми­ру Кон­стан­тин, про­ис­хо­дил из ро­да кня­зей Ман­гуп­ских. Он при­был в Моск­ву в со­ста­ве по­соль­ства к ве­ли­ко­му кня­зю Иоан­ну III вме­сте с ца­рев­ной Со­фи­ей Па­лео­лог. Ре­шив по­свя­тить свою жизнь на слу­же­ние Бо­гу, пре­по­доб­ный от­кло­нил пред­ло­же­ние остать­ся при дво­ре ве­ли­ко­го кня­зя и по­се­лил­ся у Ро­стов­ско­го епи­ско­па Иоаса­фа. Ко­гда епи­скоп уда­лил­ся на по­кой в Фе­ра­пон­тов мо­на­стырь, за ним по­сле­до­вал Кон­стан­тин. В оби­те­ли пре­по­доб­ный про­во­дил стро­гую по­движ­ни­че­скую жизнь.

Мо­на­ше­ство он при­нял по­сле чу­дес­но­го ноч­но­го ви­де­ния пре­по­доб­но­го Мар­ти­ни­а­на, по­буж­дав­ше­го при­нять по­стриг. Через неко­то­рое вре­мя свя­той Кас­си­ан оста­вил мо­на­стырь и неда­ле­ко от го­ро­да Уг­ли­ча, при сли­я­нии Вол­ги и Уч­мы, ос­но­вал оби­тель в честь Успе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Сла­ва о пре­по­доб­ном ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась, и "на­ча­ли мно­зи лю­ди при­хо­ди­ти бла­го­сло­ве­ния ра­ди и ви­де­ти пу­стын­но­люб­ное жи­тель­ство и бе­се­до­ва­ти с ним". Свя­той Кас­си­ан всех при­ни­мал с лю­бо­вью, на­став­ляя на путь спа­се­ния "ти­хи­ми сло­ве­сы".

Пре­по­доб­ный скон­чал­ся в глу­бо­кой ста­ро­сти 2 ок­тяб­ря 1504 го­да. В Уг­лич­ской ле­то­пи­си за­пи­са­но мно­го чу­дес, про­ис­шед­ших по мо­лит­вам пре­по­доб­но­го, в част­но­сти, за­щи­та им сво­ей оби­те­ли от поль­ских во­и­нов в 1609–1611 го­дах.

Пол­ное жи­тие пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на гре­ка, Угличского чудотворца

Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Уг­лич­ский чу­до­тво­рец, в ми­ру Кон­стан­тин, был по­том­ком гре­че­ских кня­зей Ман­гуп­ских (Ма­нук­ских). Кон­стан­тин по­лу­чил зна­чи­тель­ное, по сво­е­му вре­ме­ни, об­ра­зо­ва­ние. В Моск­ву из Кон­стан­ти­но­по­ля он при­был в 1478 го­ду в со­ста­ве по­соль­ства, со­про­вож­дав­ше­го ца­рев­ну Со­фию – неве­сту ве­ли­ко­го кня­зя мос­ков­ско­го Иоан­на III Ва­си­лье­ви­ча, ко­то­рая до­во­ди­лась пле­мян­ни­цей гре­че­ским ца­рям Иоан­ну и Кон­стан­ти­ну Па­лео­ло­гам. Он изъ­явил же­ла­ние остать­ся в Рос­сии. Ве­ли­кий князь пред­ла­гал ему «го­ро­да и об­ла­сти в про­корм­ле­ние и зем­ли в об­дер­жа­ние», но он сми­рен­но ока­зал­ся от это­го, ибо су­е­та при­двор­ной жиз­ни тя­го­ти­ла его серд­це, ис­кав­шее уеди­не­ния и ино­че­ско­го слу­же­ния Бо­гу. С раз­ре­ше­ния ве­ли­ко­го кня­зя Иоан­на III он отра­вил­ся в Ро­стов Ве­ли­кий, где пер­вое вре­мя на­хо­дил­ся при ар­хи­епи­ско­пе Иоаса­фе (Обо­лен­ском). Ко­гда же ар­хи­епи­скоп ре­шил оста­вить свою ка­фед­ру и по­се­лить­ся в Фе­ра­пон­то­вом Бе­ло­зер­ском мо­на­сты­ре, в ко­то­ром при­нял ра­нее мо­на­ше­ский по­стриг, то князь Кон­стан­тин с ра­до­стью по­сле­до­вал за ним. Здесь гре­че­ский князь по­лу­чил воз­мож­ность для мо­лит­вен­но­го уеди­не­ния и жиз­ни в бо­го­мыс­лии и чте­нии Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Мо­на­ше­ство он при­нял по­сле чу­дес­но­го ноч­но­го ви­де­ния, в ко­то­ром быв­ший игу­мен оби­те­ли Мар­ти­ни­ан (по дру­гим ис­точ­ни­кам – пре­по­доб­ный Фе­ра­понт) по­веле­вал ему по­стричь­ся. И вско­ре князь Кон­стан­тин был удо­сто­ен ино­че­ско­го об­ра­за с на­ре­че­ни­ем име­ни Кас­си­ан.

Слу­чи­лось ему од­на­жды с неко­то­ры­ми из бра­тии вый­ти из оби­те­ли и плыть по Вол­ге к го­ро­ду Уг­ли­чу. Не до­хо­дя до него за 15 верст, по­лю­би­лось ему жи­во­пис­ное ме­сто на бе­ре­гу Вол­ги, непо­да­ле­ку от впа­де­ния в нее реч­ки Уч­мы. Там во­дру­зил он крест и по­ста­вил се­бе хи­жи­ну.

Сла­ва о пре­по­доб­ном ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась, и «на­ча­ли мно­зи лю­ди при­хо­ди­ти бла­го­сло­ве­ния ра­ди и ви­де­ти пу­стын­но­люб­ное жи­тель­ство и бе­се­до­ва­ти с ним». Свя­той Кас­си­ан, всех при­ни­мая с лю­бо­вью, на­став­лял на путь спа­се­ния «ти­хи­ми сло­ве­сы».

С раз­ре­ше­ния кня­зя Ан­дрея он ос­но­вал здесь ино­че­скую оби­тель в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Вме­сте с несколь­ки­ми мо­на­ха­ми, при­шед­ши­ми с ним из Фе­ра­пон­то­ва мо­на­сты­ря, он по­стро­ил в этом ме­сте Успен­ский храм, по­ло­жив­ший на­ча­ло Учем­ской оби­те­ли.

Впо­след­ствии во вре­мя силь­но­го па­вод­ка, ко­гда Вол­га вы­шла из бе­ре­гов, храм по­лу­чил зна­чи­тель­ные по­вре­жде­ния. То­гда пре­по­доб­но­му Кас­си­а­ну на по­мощь вновь при­шел князь уг­лич­ский Ан­дрей, с ко­то­рым пре­по­доб­но­го свя­зы­ва­ла не толь­ко лич­ная друж­ба, но и узы ду­хов­но­го род­ства, ибо он был вос­при­ем­ни­ком кня­же­ско­го сы­на Ди­мит­рия. Мо­на­стырь с хра­мом бы­ли пе­ре­не­се­ны на дру­гое ме­сто, непо­да­ле­ку от преж­не­го, но бо­лее без­опас­ное. Но­вый храм был освя­щен во имя свя­то­го про­ро­ка Иоан­на Пред­те­чи и стал при­ход­ским для близ­ле­жа­щих се­ле­ний. Пре­по­доб­ный Кас­си­ан в те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни под­ви­зал­ся в ос­но­ван­ной им оби­те­ли. С ми­ром ото­шел ко Гос­по­ду пре­по­доб­ный Кас­си­ан в глу­бо­кой ста­ро­сти 2 ок­тяб­ря 1504 го­да. Свя­тые мо­щи его бы­ли по­гре­бе­ны в том же мо­на­сты­ре. По­сле сво­ей бла­жен­ной кон­чи­ны пре­по­доб­ный Кас­си­ан был про­слав­лен мно­го­чис­лен­ны­ми чу­де­са­ми, о чем сви­де­тель­ству­ют за­пи­си Уг­лич­ской ле­то­пи­си, в част­но­сти, за­щи­та им сво­ей оби­те­ли от поль­ских во­и­нов в 1609–1611 гг. Служ­ба пре­по­доб­но­му Кас­си­а­ну на­пи­са­на и пе­ре­да­на в дар оби­те­ли 17 мая 1686 го­да бла­го­че­сти­вым сы­ном мос­ков­ско­го свя­щен­ни­ка Ми­ха­и­лом Пиме­но­вым, о чем со­об­ща­ет­ся в ру­ко­пи­си, со­хра­нив­шей­ся в Уг­ли­че.

Чу­дес­ным об­ра­зом бы­ла на­пи­са­на ико­на бла­жен­но­го Кас­си­а­на. Некто иерей Си­ме­он, ху­до­же­ством жи­во­пи­сец, дал обе­ща­ние на­пи­сать ее, но впал в тяж­кую бо­лезнь и до двух лет не мог ис­пол­нить сво­е­го обе­та. При­шел он на­ко­нец к игу­ме­ну Гер­мо­ге­ну и спра­ши­вал его: «Как на­чер­тать об­раз пре­по­доб­но­го?» Игу­мен дал ему хар­тию, на ко­то­рой на­пи­са­но бы­ло, как изо­бра­жать бла­жен­но­го Кас­си­а­на; раз­мыш­ляя о том, чтобы ис­пол­нить пред­при­ня­тое им де­ло, за­снул иерей и уви­дел во сне лик свя­то­го стар­ца, на­чер­тан­ный на при­го­тов­лен­ной им дос­ке; ему ка­за­лось, что и у од­ра его сто­ит инок, со­вер­шен­но по­доб­ный это­му об­ра­зу.

Яв­лял­ся и мно­гим дру­гим бла­жен­ный Кас­си­ан, не за­бы­вал же и сво­ей оби­те­ли, да­руя ей не толь­ко бла­га ду­хов­ные, но и вре­мен­ные, через то сви­де­тель­ствуя о непре­стан­ном сво­ем по­кро­ви­тель­стве со­бран­ной им бра­тии.

Па­мять пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на празд­ну­ет­ся 2/15 ок­тяб­ря – день пре­став­ле­ния и 21 мая/3 июня – день те­зо­име­нит­ства.


Молитвы
Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 4

Днесь град Углеч тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град Углеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Сегодня город Углич тобой гордится, ибо ты воссиял в его пределах преярко, как великое солнце, и чудесами твоими все озарил, и сейчас молись Господу, Кассиан преподобный, о городе Угличе и обители этой, и о всяком городе, и стране, и людях, которые с верой тебя почитают, и о спасении наших душ.

Ин тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 4

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший Углеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́я многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́ча просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Свое́я./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дниче Христо́в Кассиа́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Сегодня пресветло торжествует славнейший город Углич, церковь же Божией Матери особо радуется, имея у себя подающие многие исцеления мощи великого чудотворца, преподобного Кассиана, воссиявшего из Рима, как солнце, всему миру, просвещающего издалека сердца верующих, им же украсил Бог церковь Матери Своей. Потому сейчас молим тебя: будь для города нашего покровителем и заступником непобедимым от всяких бед и защитой для всех верующих, приходящих в дом Божией Матери и поклоняющихся тебе, преподобный угодник Христов Кассиан, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 4

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу,/ и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ и Богоспаса́емаго Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в честь Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Воспитаный древним Римом, столицу отечества твоего, город Мангуп, ради Христа ты оставил, и княжением и недолговечной славой этой суетной жизни ты пренебрег, и земному богатству ты предпочел Небесное богатство и вечную славу, возвысив ум свой к Богу, и стремился жить подобно Ангелам, направляемый промыслом Божественного разума, и дошел до спасемого Богом города Углича, и близко, в пределах его, над рекой Волгой, поселился в пустыни, и воздвиг преславную обитель в честь Божией Матери, и в ней тело свое предал Богу, как освященный дар. Потому молим тебя, отче Кассиан, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 8

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни Учме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как сияющая звезда, ты пришел с востока на запад, оставив отечество твое и княжение Христа ради, и в царствующий город Москву пришел ты и, направляем промыслом Божественного разума, ты дошел до города Углича, и вблизи его, над рекой Волгой, в пустыни на реке Учме поселился, создал обитель и церковь, и созвал монахов, чтобы спасаться, с ними же моли о нас, почитающих память твою, да взываем к тебе: «Радуйся, преподобный отче Кассиан».

Ин кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 5

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ возсия́л еси́ в Ру́сстей земли́, о́тче Кассиа́не,/ и я́ко бога́тство драгоце́ннаго би́сера/ прии́де к нам от ве́тхаго Ри́ма/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ и близ его́ Боже́ственным смотре́нием/ оби́тель всече́стну возгради́л,/ и це́рковь Ма́тере Бо́жия чуднови́дну созда́,/ и созва́ и́нок мно́жества,/ с ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити град сей от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния невреди́ма соблюди́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как яркая звезда и как многоценное сокровище воссиял ты в земле Русской, отче Кассиан, пришел к нам от древнего Рима и, дойдя до спасаемого Богом города Углича, вблизи его Божественным промыслом основал почитаемую обитель, и создал чудесную видом церковь Божией Матери, и созвал множество монахов, с ними же молись Христу Богу избавить этот город от пленения язычниками и междоусобной войны, и от пожара сохрани невредимым, преподобный и Богомудрый отче Кассиан.

Ин кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому
глас 4

Я́коже пресве́тлое со́лнце,/ возсия́ нам от Ри́ма и к ца́рскому гра́ду дости́гл еси́,/ преблаже́нне о́тче Кассиа́не,/ и А́нгельски в Ру́сстей земли́ пожи́л еси́,/ и дре́вних по́стник на высоту́ воздержа́ния востече́,/ и в пусты́ни Учме, близ Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ оби́тель пресла́вну и́ноком, во спасе́ние сооружи́,/ и храм благоле́пен Пречи́стей Богома́тери Ду́хом Бо́жиим уясни́,/ и в ней тобо́ю Бог прославля́ется,/ и ны́не моли́тися Го́сподеви не преста́й о ста́де свое́м,/ и́же мно́гими по́ты и труды́ стяжа́л еси́/ изба́вити его́ от всех обстоя́ний лука́ваго,/ и от вся́ких скорбе́й и бед невреди́му сохрани́тися,/ и нам, рабо́м твои́м, грехо́в проще́ние моли́твами твои́ми получи́ти,/ и гра́ду твоему́ Углечу от напа́стей вся́ческих/ и находя́щих паде́ний, гне́вом Бо́жиим пра́ведным, свободи́тися умоли́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как преяркое солнце, воссиял нам от Рима и до царского города дошел, преблаженный отче Кассиан, и, как ангел, ты жил на Русской земле, и поднялся на высоту воздержания древних постников, и в пустыни Учме, вблизи спасаемого Богом города Углича, основал преславную обитель для спасения монахов, и прекрасно украшенный храм Пречистой Богоматери осенился Духом Божиим, и в обители этой тобой прославляется Бог, и сейчас не переставай молиться Господу о стаде своем, которое ты обрел многими трудами и по́том, об избавлении его от всех нападений лукавого (диавола), и от всяких скорбей и бед сохраниться невредимым, и нам, рабам твоим, получить прощение грехов по молитвам твоим, и городу твоему Угличу умоли освободиться от всяческих напастей и от постигающих падений по праведному гневу Божию, преподобный и Богомудрый отче Кассиан.

Молитва преподобному Кассиану греку, Угличскому

О, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, вели́кий подви́жниче и уго́дниче Христо́в! Услы́ши нас, гре́шных, тебе́ ве́рою и любо́вию призыва́ющих, и вонми́ проше́нием на́шим. Я́коже ты оте́чество твое́ и княже́ние любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ и от Росси́йскаго самоде́ржца дае́мыя тебе́ гра́ды и ве́си не прия́л еси́, да Вы́шнее нетле́нное насле́дие получи́ши, та́ко и нас, грехолю́бно в су́етном ми́ре сем стра́нствующих, моли́твами твои́ми к любви́ Бо́жией наста́ви и обрати́ ум наш ко внима́нию те́хже Небе́сных по́честей, да не прельща́емся тле́нными сего́ ми́ра красо́тами. О блаже́нне о́тче Кассиа́не, ты, вели́ким воздержа́нием и бде́нием плоть твою́ ду́ху покори́в, сотвори́л еси́ ю́ чи́стый сосу́д Свята́го Ду́ха. Испроси́ и нам благода́ть сию́, да, плотски́я по́хоти попра́вше, духо́вно и богоуго́дно поживе́м в сие́ вре́мя, да́нное нам для приобрете́ния ве́чных неизрече́нных сокро́вищ. О вели́кий трудолю́бче и уго́дниче Бо́жий, я́ко име́яй дар зубны́я и о́чныя боле́зни цели́ти, огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны, и вся́кия разслабле́ния врачева́ти, и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти, исцели́ у́бо на́ша стра́сти душе́вныя и облегчи́ нестерпи́мыя боле́зни теле́сныя, от бед и напа́стей защити́, избавля́я нас от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́воля в жи́зни сей; в час же исхо́да душ на́ших предста́ни нам, вели́кий засту́пниче, и, прогна́в темностра́шныя зра́ки лука́вых духо́в, путево́дствуй нас до превы́спренняго Престо́ла вели́чества Бо́жия, да та́мо, узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га на́шего, возблагодари́м тя, толи́каго предста́теля и засту́пника, и, с тобо́ю ку́пно соединя́яся ли́ком святы́х, согла́сно и единоду́шно чи́стою любо́вию воспое́м и просла́вим Безнача́льную Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.