Святитель Харитон Исповедник, Иконийский ЕпископЖитие

Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон Ис­по­вед­ник по­стра­дал в Ико­нии во вре­мя од­но­го из го­не­ний на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­рах Га­ле­рии (305–311), Мак­си­ми­ане (305–313) или Ли­ки­нии (311–324). В ис­по­вед­ни­че­ском по­дви­ге его укреп­лял бла­го­дат­ный при­мер свя­той пер­во­му­че­ни­цы Фек­лы (па­мять 24 сен­тяб­ря), уро­жен­ки его род­но­го го­ро­да, па­мять ко­то­рой он осо­бен­но глу­бо­ко чтил. Свя­той Ха­ри­тон му­же­ствен­но об­ли­чил язы­че­ских бо­гов и твер­до ис­по­ве­дал ве­ру в Еди­но­го Ис­тин­но­го Бо­га – Хри­ста-Спа­си­те­ля. Свя­той ис­по­вед­ник пре­тер­пел же­сто­кие му­че­ния, но по про­мыс­лу Бо­жию остал­ся жив. Ко­гда го­не­ния утих­ли, свя­той был осво­бож­ден из за­клю­че­ния и всю свою жизнь по­свя­тил слу­же­нию Гос­по­ду. На­прав­ля­ясь в Иеру­са­лим на по­кло­не­ние свя­тым ме­стам, он по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков. Они свя­за­ли его и бро­си­ли в пе­ще­ру, на­ме­ре­ва­ясь за­тем убить, а са­ми по­спе­ши­ли на про­мы­сел. В ожи­да­нии смер­ти свя­той го­ря­чо мо­лил­ся, бла­го­да­рил Бо­га и про­сил Его со­тво­рить с ним по во­ле Сво­ей. В это вре­мя в пе­ще­ру за­полз­ла змея и ста­ла пить ви­но из сто­яв­ше­го там со­су­да, отра­ви­ла его сво­им смер­то­нос­ным ядом. Вер­нув­шись в пе­ще­ру, раз­бой­ни­ки на­пи­лись отрав­лен­но­го ви­на и все до од­но­го по­гиб­ли. Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон, воз­дав бла­го­да­ре­ние Бо­гу, стал под­ви­зать­ся на ме­сте сво­е­го чу­дес­но­го спа­се­ния. На­граб­лен­ное раз­бой­ни­ка­ми зо­ло­то он раз­дал ни­щим и в мо­на­сты­ри, а в раз­бой­ни­чьей пе­ще­ре устро­ил цер­ковь, во­круг ко­то­рой со вре­ме­нем об­ра­зо­вал­ся мо­на­стырь – зна­ме­ни­тая в Па­ле­стине Фа­ран­ская Лав­ра. Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон сам со­ста­вил стро­гий устав для сво­ей оби­те­ли. Стре­мясь к уеди­не­нию, пре­по­доб­ный ушел даль­ше в пу­сты­ню, но и там не от­вер­гал тех, кто нуж­дал­ся в его ду­хов­ном ру­ко­вод­стве, и ос­но­вал еще две оби­те­ли – Иери­хон­скую и Су­кий­скую, име­ну­е­мую "Вет­хой Лав­рой". В кон­це жиз­ни пре­по­доб­ный Ха­ри­тон под­ви­зал­ся в пе­ще­ре на го­ре, близ Су­кий­ской оби­те­ли, но не остав­лял ру­ко­вод­ства бра­ти­ей всех трех ос­но­ван­ных им оби­те­лей. По пре­да­нию, пре­по­доб­ный Ха­ри­тон со­ста­вил чин ино­че­ско­го по­стри­же­ния. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Ха­ри­тон Ис­по­вед­ник в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен, по его за­ве­ща­нию, в Фа­ран­ской оби­те­ли, в церк­ви, по­стро­ен­ной на ме­сте раз­бой­ни­чьей пе­ще­ры.

См. так­же: "Жи­тие пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Ха­ри­то­на Ис­по­вед­ни­ка" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.


Молитвы
Тропарь преподобному Харитону Исповеднику
глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нныя,/ сия́я чудесы́, Харито́не о́тче наш.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню, и стенаниями из глубины плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Харитон, отче наш, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак преподобному Харитону Исповеднику
глас 2

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния,/ и пло́ти твоея́ вожделе́ния обузда́в,/ яви́лся еси́ ве́рою возраща́емь,/ и я́ко жи́зни дре́во посреде́ рая́ процве́л еси́,// Харито́не всеблаже́нне, свяще́ннейший.

Перевод: Насладившись, Богомудрый, воздержанием, и плоти твоей желания обуздав, ты стал возрастать в вере и процвел как дерево жизни в раю, Харитон всеблаженный, священнейший.

Молитва преподобному Харитону Исповеднику

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Харито́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, недосто́йных, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Каноны и Акафисты
{
{

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.