Агриппина РимляныняЖитие

Краткое житие мученицы Агриппины Римляныни

Свя­тая му­че­ни­ца Агрип­пи­на, ро­дом рим­лян­ка, не по­же­ла­ла всту­пать в брак, все­це­ло по­свя­тив свою жизнь Гос­по­ду. Во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­ре Ва­ле­ри­ане (253–259) свя­тая пред­ста­ла пе­ред су­дом и му­же­ствен­но ис­по­ве­да­ла свою ве­ру во Хри­ста, за что бы­ла пре­да­на на му­че­ния. Свя­тую де­ву би­ли пал­ка­ми так, что ко­сти ло­ма­лись. За­тем свя­тую Агрип­пи­ну за­ко­ва­ли в це­пи, но Ан­гел осво­бо­дил ее от уз. От пе­ре­не­сен­ных му­че­ний свя­тая ис­по­вед­ни­ца скон­ча­лась. Хри­сти­ан­ки Вас­са, Пав­ла и Ага­фо­ни­ка тай­но взя­ли те­ло свя­той му­че­ни­цы и увез­ли в Си­ци­лию, где от ее гро­ба со­вер­ша­лись мно­го­чис­лен­ные ис­це­ле­ния. Око­ло ХI ве­ка мо­щи свя­той му­че­ни­цы Агрип­пи­ны бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль.

Полное житие мученицы Агриппины Римляныни

Свя­тая Агрип­пи­на жи­ла в III ве­ке. Она ро­ди­лась в Ри­ме и про­ис­хо­ди­ла из знат­ной се­мьи. С юно­сти де­ва по­свя­ти­ла се­бя Бо­гу. Бла­го­уха­ние ее доб­ро­де­те­лей бы­ло для хри­сти­ан по­доб­но пред­вку­ше­нию рай­ско­го бла­жен­ства, и они от­ре­ка­лись от стра­стей, чтобы вслед за свя­той Агрип­пи­ной пой­ти по пу­ти чи­сто­ты и дев­ства. Мно­гие юные де­вы и жен­щи­ны зре­ло­го воз­рас­та стре­ми­лись раз­де­лить ее об­раз жиз­ни, чтобы иметь часть в той бла­го­да­ти, ко­то­рую Гос­подь да­ро­вал свя­той Агрип­пине.

Од­на­ко у языч­ни­ков ее си­я­ю­щие доб­ро­де­те­ли по­ро­ди­ли за­вист­ли­вую нена­висть. Они вы­да­ли свя­тую Агрип­пи­ну вла­стям во вре­ме­на го­не­ний при Ва­ле­ри­ане (257). Ее об­ви­ни­ли в том, что она вос­ста­ет про­тив ин­сти­ту­та бра­ка и с по­мо­щью мо­шен­ни­че­ства об­ма­ны­ва­ет де­ву­шек. На это неве­ста Хри­сто­ва от­ве­ча­ла, что от­нюдь ни­ко­го не вво­дит в за­блуж­де­ние, но при­во­дит к Бо­гу и что про­по­ве­ду­е­мое ею дев­ство не угро­жа­ет об­ще­ствен­ным уста­нов­ле­ни­ям, а яв­ля­ет­ся пу­тем еди­не­ния со Спа­си­те­лем, Ко­то­рый при­шел в мир, ро­див­шись от Де­вы.

Из люб­ви к Небес­но­му Же­ни­ху свя­тая Агрип­пи­на с го­тов­но­стью по­шла на му­че­ни­че­ство. Ее би­ли по устам, но она хра­ни­ла мол­ча­ние, под­ры­вая этим са­ми ос­но­вы нече­стия. Ее об­на­жи­ли и би­че­ва­ли так, что кровь за­ли­ла всю зем­лю во­круг, но му­че­ни­ца пре­одо­ле­ла все ве­ро­лом­ные коз­ни вра­га ро­да че­ло­ве­че­ско­го. С ру­ка­ми и но­га­ми, за­ко­ван­ны­ми в ко­лод­ки, она раз­вен­ча­ла за­блуж­де­ния языч­ни­ков. Ан­гел Бо­жий по­се­тил му­че­ни­цу и ис­це­лил ее ра­ны, и вско­ре она сно­ва с той же ре­ши­мо­стью пред­ста­ла пе­ред су­дом. В но­вых му­че­ни­ях свя­тая Агрип­пи­на пре­да­ла Бо­гу ду­шу и унес­ла на Небе­са по­бед­ный ве­нец.

По­дру­ги и ду­хов­ные сест­ры Агрип­пи­ны, свя­тые Вас­са, Пав­ла и Ага­фо­ни­ка, при­шли на суд, невзи­рая на угро­зу их соб­ствен­ной жиз­ни. Ко­гда те­ло му­че­ни­цы бро­си­ли на съе­де­ние псам, де­вы взя­ли остан­ки и ушли. Но­чью их вел столп све­та, они пе­ре­хо­ди­ли от од­но­го го­ро­да к дру­го­му и на­ко­нец до­стиг­ли Си­ци­лии. Они по­греб­ли те­ло Агрип­пи­ны в ме­сте, на­зы­вав­шем­ся Ме­ний.

Впо­след­ствии там бы­ла воз­ве­де­на цер­ковь в честь му­че­ни­цы Хри­сто­вой. При­сут­ствие ее свя­тых мо­щей из­гна­ло бе­сов, ко­то­рым оби­та­те­ли ост­ро­ва по­кло­ня­лись как бо­гам, и спас­ло лю­дей от мра­ка за­блуж­де­ний. Са­ра­цин­ские пи­ра­ты, по­смев­шие на­пасть на храм, по­гиб­ли по­сле то­го, как в небе яви­лась зо­ло­тая го­луб­ка с кре­стом. Впо­след­ствии про­ка­жен­ные и мно­гие дру­гие боль­ные, при­хо­див­шие по­чтить мо­щи свя­той Агрип­пи­ны, по­лу­ча­ли ис­це­ле­ние от неду­гов.

Свя­тые Вас­са, Пав­ла и Ага­фо­ни­ка так­же удо­сто­и­лись му­че­ни­че­ских вен­цов.

Иеро­мо­нах Ма­ка­рий Си­мо­но­петр­ский. Си­нак­сарь: Жи­тия свя­тых Пра­во­слав­ной Церк­ви: В 6 т. /
Адап­тир. пер. с франц. – М.: Изд-во Сре­тен­ско­го мо­на­сты­ря, 2011


См. так­же: "Па­мять свя­той му­че­ни­цы Агри­пи­ны" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.


Молитвы
Тропарь мученице Агриппине Римляныне
глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Агрипи́на,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Агница Твоя, Иисусе, Агрипина взывает громогласно: «Тебя, Жених мой, люблю, и, Тебя ища, страдаю, и распинаюсь и погребаюсь с Тобою в Твоем крещении, и терплю муки за Тебя, да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, чтобы и жить с Тобою; но, прими меня как жертву непорочную, с любовью принесенную Тебе!» По ходатайствам ее, как Милостивый, спаси души наши.

Кондак мученице Агриппине Римляныне
глас 4

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ день,/ во́ньже почита́ющи сих, Боже́ственная Це́рковь/ вся созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, де́во и му́ченице,// Агрипи́но всечестна́я.

Перевод: Славных подвигов твоих настал светоносный день, в который Божественная Церковь созывает всех, почитающих эти подвиги, радостно взывать к тебе: «Радуйся, дева и мученица, Агрипина всеми почитаемая».

Все святые

Святым человеком в христианстве называют угодников Божьих смысл жизни которых заключался в несении людям света и любви от Господа. Для святого Бог стал всем через глубокое переживание и общение с Ним. Все святые, чьи жития, лики и даты поминовения мы собрали для вас в этом разделе, вели праведную духовную жизнь и обрели чистоту сердца.