Молитва великомученице Евфимии Всехвальной

Текст молитвы

О, свята́я всехва́льная Евфи́мие, де́во непоро́чная и великому́ченице пресла́вная, и́стинная неве́ста Христо́ва, на́м в защище́ние Го́сподом да́нная, услы́ши ны́не моле́ния на́ша, тебе́ с любо́вию приноси́мыя. Да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию, помози́ на́м, немощны́м и убо́гим, по́прище жития́ сего́ многотру́днаго и многоско́рбнаго безбоя́зненно преити́, да возмо́жем, я́ко же и ты́, не устраша́тися ко́зней врага́ злохитростнаго, на ны́ воздвигаемых и ду́шы на́ша погуби́ти хотя́щаго. Принеси́ Го́споду на́шему Сладча́йшему Иису́су Христу́ смире́нное моле́ние на́ше и умоли́ Его́ дарова́ти на́м кре́пость и си́лу, терпе́ние и смире́ние, да и́ми возмо́жем врага́ превозмога́ти и Го́спода на́шего неуста́нно прославля́ти, с Ни́м же и Небе́снаго Отца́ и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Другие молитвы

Иконы в церковной лавке

Молитва великомученице Евфимии Всехвальной Молитва великомученице Евфимии Всехвальной