Тихвинской иконы Божией Матери (1383)


Празднование

Молитвы
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»
глас 4
Дне́сь, я́ко со́лнце пpесве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости миp пpосвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий даp Боже́ственный свы́ше благогове́йне воспpие́мши,/ пpославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ pо́ждшагося Хpиста́ Бо́га на́шего велича́ет pа́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цаpи́це Богоpо́дице,/ да сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ хpистиа́нския/ невpеди́мы от всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т ве́pою поклоня́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пpечи́стому о́бpазу,// Де́во Неискусобpа́чная. Перевод: В сей день как солнце пресветлое воссияла нам на воздухе всесвященная икона Твоя, Владычица, лучами милости мир просвещая! Ее великая Россия, как некий дар Божественный свыше благоговейно приняв, прославляет Тебя, Богоматерь, всех Владычицу, и от Тебе родившегося Христа, Бога нашего, величает радостно. Ему молись, о Госпожа Царица Богородица, да сохранит все города и страны христианские невредимыми от всех козней вражеских и спасет с верою поклоняющихся Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дева брака не познавшая.
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»
глас 8
Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:// ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние. Перевод: Прибегнем, люди, к Деве Богородице Царице, благодаря Христа Бога, и, к Ее чудотворной иконе с умилением взирая, припадем и возгласим Ей: «О Владычица Мария, посетив страну сию Твоего священного образа явлением чудесным, сохраняй в мире и благополучии Отечество наше и всех христиан, являя их наследниками Небесной жизни, ибо мы к Тебе с верою взываем: Радуйся, Дева, мира спасение!»
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»
Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем росси́йским, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похвале́нию дово́лен бу́дет. Благодари́м Тя, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Твою́ ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием Пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй лю́ди Твоя́, и пода́ждь им побе́ды на вся враги́ их, и сохрани́ ца́рствующия гра́ды, и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и поклоня́ющимся Пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном и Бо́гом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»
О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице. Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас недосто́йных раб Твои́х и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию поклоня́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостививши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей; услы́ши нас моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиреному́дрие, супру́гам любо́вь и согла́сие, ча́дам послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшыя на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша к зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́: преста́вльшыяся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х. Ты по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чтимые Святые

Проект «Свеча Иерусалима» создан для того, чтобы нанести на карту мира все религиозные объекты человечества, снабдив каждый из них подробным и интересным описанием. Тем самым мы дадим...