Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.)Молитвы
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
глас 4
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Перевод: К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
глас 6
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. Перевод: Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»
Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
глас 6
Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся. Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиих защити́т? Услы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́. Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная! Научи́ мене́ исполня́ти во́лю Сы́на Твоего́ и да́руй жела́ние всегда́ сле́довати Его́ святы́м за́поведем. За мой ро́пот в боле́знях, труда́х и несча́стиях не отступи́ от мене́, но бу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею мене́ малоду́шнаго, Цари́це моя́ Преблага́я, Засту́пнице Усе́рдная! Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враго́в защити́, сердца́ вражду́ющих про́тив мене́ смягчи́ и Христо́вою любо́вию согре́й их. Мне же немощно́му да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь победи́ти моя́ грехо́вныя привы́чки, да́бы, очи́щенный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Свято́ю Це́рковью прове́л остальны́я дни земна́го стра́нствия. Предста́ни мне, Наде́ждо всех христиа́н, в час кончи́ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за мене́, многопрегреша́ющаго в жи́зни сей, Твоя́ всеси́льныя моли́твы по отше́ствии мое́м, да оправда́ет мене́ Госпо́дь и соде́лает прича́стником Его́ бесконе́чных ра́достей. Ами́нь.
Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, о, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище гре́шным? Приклони́, о, Пречи́стая Влады́чице, ушеса́ Твоя́ к моле́нию моему́, Ма́ти Бо́га моего́, не при́зри мя́, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши стена́ние мое́ и во́пль се́рдца моего́ внуши́, о, Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми́ ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя́ нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя́, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние мое́, но бу́ди ми́ покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й и приведи́ мя́ к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя́ к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да и та́мо удосто́й мя́ воспева́ти и сла́вити Тя́ во ве́ки. Ами́нь.
Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская
О, Пречу́дная и Превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пречи́стая Одиги́трие Мари́е! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных в ча́с се́й моля́щихся и припа́дающих к Твоему́ Пречи́стому О́бразу со слеза́ми и умиле́нно глаго́лющих: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице Преблага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́я клеветы́, и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти на́ша, от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́ и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́; ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях, и те́плыя Хода́таицы о на́с, гре́шных, не и́мамы. Умоли́, Госпоже́ Пресвята́я, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, да удосто́ит на́с Ца́рствия Небе́снаго; сего́ ра́ди всегда́ сла́вим Тя́, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, и превозно́сим свято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чтимые Святые

Проект «Свеча Иерусалима» создан для того, чтобы нанести на карту мира все религиозные объекты человечества, снабдив каждый из них подробным и интересным описанием. Тем самым мы дадим...